คณะกรรมการ สทศ.

ประธานกรรมการ

นายกิตติรัตน์ มังคละคีรี ประธานกรรมการ

กรรมการ

ดร.อัมพร พินะสา
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ
ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ กรรมการ
นายเธียรชัย ณ นคร กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ กรรมการ
นางสาวพรวิลัย เดชอมรชัย กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ กรรมการ
ดร.วราภรณ์  สีหนาท กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช

กรรมการ

 

กรรมการและเลขานุการ

ผศ.ดร.ศิริดา  บุรชาติ
ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
กรรมการและเลขานุการ