ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

แนะนำ สทศ.

คณะกรรมการ สทศ.

ผู้อ่าน

ประธานกรรมการ

ภาพ คณะกรรมการ สทศ. นายเธียรชัย ณ นคร ประธานกรรมการ

กรรมการ

ภาพ คณะกรรมการ สทศ. ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ
ภาพ คณะกรรมการ สทศ. นายยศพล เวณุโกเศศ
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กรรมการ
ภาพ คณะกรรมการ สทศ. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ กรรมการ
ภาพ คณะกรรมการ สทศ. นางสาวพรวิลัย เดชอมรชัย กรรมการ
ภาพ คณะกรรมการ สทศ. รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ กรรมการ
ภาพ คณะกรรมการ สทศ. รองศาสตราจารย์ ดร.จิรดา วุฑฒยากร กรรมการ
ภาพ คณะกรรมการ สทศ. ร้อยตำรวจโทหญิง สุทธิมา พิพัฒน์พิบูลย์ กรรมการ
ภาพ คณะกรรมการ สทศ. นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ กรรมการ
ภาพ คณะกรรมการ สทศ. นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง กรรมการ

 

กรรมการและเลขานุการ

ภาพ คณะกรรมการ สทศ. ผศ.ดร.ศิริดา  บุรชาติ
ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
กรรมการและเลขานุการ