กลุ่มงานยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล

หน้าที่ความรับผิดชอบ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานต่าง ๆ ของสถาบัน ได้แก่ งานยุทธศาสตร์และแผน บริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร วิจัยสถาบัน ประเมินองค์กร วิเทศสัมพันธ์ และงานอื่น ๆ ที่ผู้อำนวยการมอบหมาย

เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล

1. ดร.พลรพี ทุมมาพันธ์ นักวิชาการวิจัยและพัฒนา
2. นางกุมภการ สวัสดิโกมล นักวิชาการวิจัยและพัฒนา
3. นางนิลรัตน์ ทิพยทัศนัน นักวิชาการวิจัยและพัฒนา
4. นางสาวอัญชลี พลอยเพ็ชร นักวิชาการวิเคราะห์นโยบายและแผน
5. นางสาวทิพย์มล ไตรยุทธ นักวิชาการวิเคราะห์นโยบายและแผน
6. นางสาวรุจิราภรณ์ คำหลง นักวิชาการพัฒนาและวิเทศสัมพันธ์
7. นายกาญจนศักดิ์ จารุปาน เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
8. นางสาวทิพวรรณ  สุขีรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล