กลุ่มงานยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล

หน้าที่ความรับผิดชอบ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานต่าง ๆ ของสถาบัน ได้แก่ งานยุทธศาสตร์และแผน บริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร วิจัยสถาบัน ประเมินองค์กร วิเทศสัมพันธ์ และงานอื่น ๆ ที่ผู้อำนวยการมอบหมาย

เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล

1. ดร.พลรพี ทุมมาพันธ์ นักวิชาการวิจัยและพัฒนา
2. นางกุมภการ สวัสดิโกมล นักวิชาการวิจัยและพัฒนา
3. นางนิลรัตน์ ทิพยทัศนัน นักวิชาการวิจัยและพัฒนา
4. นางสาวอัญชลี พลอยเพ็ชร นักวิชาการวิเคราะห์นโยบายและแผน
5. นางสาวรุจิราภรณ์ คำหลง นักวิชาการพัฒนาและวิเทศสัมพันธ์
6. นายกาญจนศักดิ์ จารุปาน เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
7. นางสาวทิพวรรณ  สุขีรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล