กลุ่มงานยุทธศาสตร์และส่งเสริมการพัฒนาองค์กร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานยุทธศาสตร์ งานนโยบายและแผน และแผนงบประมาณ รวมถึงงานประชาสัมพันธ์และงานส่งเสริมการพัฒนาองค์กร รวมถึงงานวิจัยพัฒนา ประเมินองค์กรและสร้างเครือข่ายของ สทศ. ให้มีการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของสถาบัน โดยมีงานที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

  1. งานพัฒนาและวิเทศสัมพันธ์
  2. งานวิจัยพัฒนา ประเมินองค์กรและสร้างเครือข่าย
  3. งานยุทธศาสตร์
  4. งานอื่นๆ ที่ผู้อำนวยการมอบหมาย

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และส่งเสริมการพัฒนาองค์กร

1. ว่าที่ ร้อยเอก ดร.วฤษฎิ์  อินทร์มา หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และส่งเสริมการพัฒนาองค์กร

งานยุทธศาสตร์

1. นางสาวอัญชลี พลอยเพ็ชร นักวิชาการวิเคราะห์นโยบายและแผน
2.                  - นักวิชาการวิเคราะห์นโยบายและแผน

งานวิจัย พัฒนา ประเมินองค์กรและสร้างเครือข่าย

1. ดร.พลรพี ทุมมาพันธ์ รักษาการหัวหน้างานวิจัย พัฒนา ประเมินองค์กรและสร้างเครือข่าย
2. นางกุมภการ สวัสดิโกมล นักวิชาการวิจัยและพัฒนา
3. นางนิลรัตน์ ทิพยทัศนัน นักวิชาการวิจัยและพัฒนา

งานพัฒนาและวิเทศสัมพันธ์

1. นางสาวรุจิราภรณ์ คำหลง นักวิชาการพัฒนาและวิเทศสัมพันธ์
2. นางสุวดี ธนวิจิตรพันธ์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
3. นางกิติยาพร เรืองทอง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
4. นางจันจิรา เทือกเทียน เจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์