ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

แนะนำ สทศ.

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล

ผู้อ่าน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานต่าง ๆ ของสถาบัน ได้แก่ งานยุทธศาสตร์และแผน บริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร วิจัยสถาบัน ประเมินองค์กร วิเทศสัมพันธ์ และงานอื่น ๆ ที่ผู้อำนวยการมอบหมาย

เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล

  ภาพ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล

นายสรรเสริญ ตาแก้ว
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล

เบอร์โทร 02-2173800 ต่อ 4001
 
      เบอร์ต่อ
1. นางกุมภการ สวัสดิโกมล นักวิชาการวิจัยและพัฒนา 4002
2. นางสาวศิริพร ทองแก้ว นักวิชาการวิจัยและพัฒนา 4009
3. นางสาวอัญชลี พลอยเพ็ชร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4004
4. นางสาวสายใจ ทองพั้ว เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4005
5. นางสาวพลอยประภา วังเมือง เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 4008
6. นายกาญจนศักดิ์ จารุปาณ เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล 4006
7. นางสาวทิพวรรณ  สุขีรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล 4007
8 นางสาวพรนภา ภูมีทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4011