ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

แผนปฏิบัติการประจำปี

วันที่ เรื่อง
25 เม.ย. 2566 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฉบับปรับปรุง)
14 มี.ค. 2566 แผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3 ต.ค. 2565 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
4 ก.ค. 2565 แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี สทศ. ช่วงระยะที่ 2 (2566-2570)
29 เม.ย. 2565 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
21 เม.ย. 2565 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุง)
11 เม.ย. 2565 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
11 มิ.ย. 2564 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุง)
5 เม.ย. 2564 แผนงานที่มีความสำคัญของ สทศ. (NIETS FLAGSHIP PROJECT)
25 ก.พ. 2564 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564