แผนปฏิบัติการประจำปี


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
5 เม.ย. 2564 แผนงานที่มีความสำคัญของ สทศ. (NIETS FLAGSHIP PROJECT) 8 ครั้ง
7.93 MB
25 ก.พ. 2564 แผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 7 ครั้ง
22.19 MB
24 ก.พ. 2564 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 9 ครั้ง
2.58 MB
1 ก.ค. 2563 แผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุง) 503 ครั้ง
19.3 MB
26 ก.พ. 2563 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 619 ครั้ง
1.38 MB
30 ส.ค. 2562 แผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 407 ครั้ง
8.98 MB
2 ต.ค. 2561 แผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 889 ครั้ง
1.18 MB
2 ต.ค. 2561 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 679 ครั้ง
1.86 MB
19 ธ.ค. 2560 แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2561 1,629 ครั้ง
1.97 MB