กรุณาใส่ข้อมูลที่เป็นความจริง และโปรดรอตอบกลับทาง E-mail

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

128 อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 36
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร: +66 2-217-3800  
โทรสาร: 02-219-2996
E-mail: webmaster@niets.or.th
Twitter: @niets_official
Facebook: https://www.facebook.com/nietsofficial/