ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

วิดีทัศน์วิชาการ

การเสวนาวิชาการ เรื่อง National Testing ในโลกยุค Disruptive Technology

การเสวนาวิชาการ เรื่อง National Testing ในโลกยุค Disruptive Technology

5 ก.ย. 2566

“ความเป็นมาของการพัฒนาแบบทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร” โดย ผศ.ดร.ศิริดา  บุรชาติ ผอ.สทศ.

“ความเป็นมาของการพัฒนาแบบทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร” โดย ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ ผอ.สทศ.

3 ธ.ค. 2564

“ความสำคัญของการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษต่อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยอย่างยั่งยืน” โดย รศ. นราพร จันทร์โอชา

“ความสำคัญของการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษต่อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยอย่างยั่งยืน” โดย รศ. นราพร จันทร์โอชา

3 ธ.ค. 2564

“การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (TEC-W)  โดย ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์  อธิการบดี มรภ.นครราชสีมา และ ผศ.ดร.จิรดา วุฑฒยากร  ผอ.สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (TEC-W) โดย ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี มรภ.นครราชสีมา และ ผศ.ดร.จิรดา วุฑฒยากร ผอ.สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3 ธ.ค. 2564

การนำใบรายงานผลการทดสอบ O-NET ระดับโรงเรียน ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน (ฉบับที่ 5 และ 2)

การนำใบรายงานผลการทดสอบ O-NET ระดับโรงเรียน ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน (ฉบับที่ 5 และ 2)

8 เม.ย. 2564

การนำใบรายงานผลการทดสอบ O-NET ระดับโรงเรียน ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน (ฉบับที่ 6,4 และ 1)

การนำใบรายงานผลการทดสอบ O-NET ระดับโรงเรียน ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน (ฉบับที่ 6,4 และ 1)

8 เม.ย. 2564

การนำใบรายงานผลการทดสอบ O-NET ระดับโรงเรียน ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน (ฉบับที่ 3)

การนำใบรายงานผลการทดสอบ O-NET ระดับโรงเรียน ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน (ฉบับที่ 3)

8 เม.ย. 2564

แนะนำใบรายงานผลการทดสอบ O-NET ระดับรายบุคคล

แนะนำใบรายงานผลการทดสอบ O-NET ระดับรายบุคคล

8 เม.ย. 2564

แนะนำใบรายงานผลการทดสอบ O-NET

แนะนำใบรายงานผลการทดสอบ O-NET

8 เม.ย. 2564