รายงานผลการดำเนินงาน


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
14 พ.ค. 2564 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ สทศ. 332 ครั้ง
146.83 KB
10 พ.ค. 2564 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 373 ครั้ง
60.07 KB
4 ม.ค. 2564 รายงานการผลการดำเนินงานและติดตามผลการปฏิบัติการ ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 363 ครั้ง
157.61 KB
15 ก.ค. 2563 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 936 ครั้ง
99.41 KB
10 มิ.ย. 2563 รายงานการประเมินผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 961 ครั้ง
827.35 KB
24 เม.ย. 2563 รายงานการผลการดำเนินงาน และติดตามผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 766 ครั้ง
450.03 KB
31 ต.ค. 2562 รายงานผลการดำเนินงานของแผนการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 963 ครั้ง
856.7 KB
31 ต.ค. 2562 รายงานการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 4 756 ครั้ง
314.76 KB
28 มิ.ย. 2562 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1,076 ครั้ง
101.76 KB
10 เม.ย. 2562 รายงานผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 2 ( ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) 1,503 ครั้ง
233.54 KB