ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

รายงานผลการดำเนินงาน

วันที่ เรื่อง
27 เม.ย. 2566 รายงานผลการใช้จ่ายเงินและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1-2 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)
26 เม.ย. 2566 ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2566
20 เม.ย. 2566 รายงานผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต (รอบ 6 เดือน) ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566
31 มี.ค. 2566 รายงานการเงิน ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565
29 เม.ย. 2565 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
29 เม.ย. 2565 รายงานผลการใช้จ่ายเงินและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2565)
29 เม.ย. 2565 รายงานการติดตามผลการดำเนินงานของ สทศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) (ตุลาคม 2564– มีนาคม 2565)
13 ม.ค. 2565 รายงานผลการใช้จ่ายเงินและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 ( ตุลาคม – ธันวาคม 2564)
28 ต.ค. 2564 รายงานการผลการดำเนินงานและติดตามผลการปฏิบัติการ ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
14 พ.ค. 2564 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ สทศ.