ประกาศ สทศ.


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
29 ก.ย. 2564 ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในการทดสอบทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 319 ครั้ง
1.68 MB
15 ก.ย. 2564 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ยกเลิกการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 252 ครั้ง
54.22 KB
12 พ.ค. 2564 ประกาศเปิดรับผลงานวิจัย บทความวิชาการ นวัตกรรม ทางด้านการทดสอบและประเมินทางการศึกษาระดับชาติ 1,482 ครั้ง
279.95 KB
7 พ.ค. 2564 แจ้งเตือน การพิมพ์ เผยแพร่ หรือส่งต่อข้อความ ที่ไม่เป็นความจริง !!! 800 ครั้ง
28 เม.ย. 2564 แจ้งเตือนการปลอมแปลงหรือแก้ไขคะแนน 3,326 ครั้ง
3 มี.ค. 2564 ประกาศเลื่อนกําหนดการจัดการทดสอบรายวิชา 99 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ในการทดสอบวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564 6,579 ครั้ง
77.74 KB
3 มี.ค. 2564 ประกาศเลื่อนกําหนดการจัดการทดสอบ O–NET ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2563 9,557 ครั้ง
99.08 KB
9 ก.พ. 2564 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการใช้ผลการทดสอบ O-NET เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 2,114 ครั้ง
258.25 KB
2 ก.พ. 2564 ประกาศ สทศ. เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในการทดสอบทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 2,508 ครั้ง
121.2 KB
19 ม.ค. 2564 ประกาศเรื่องการดำเนินการทดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2563 5,838 ครั้ง
97.97 KB