ประกาศ สทศ.


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
30 ต.ค. 2562 ประกาศ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) จากต้นสังกัด (กระทรวงศึกษาธิการ / สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ / กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน / กรุงเทพมหานคร / เมืองพัทยา) 5259 ครั้ง
24.1 MB
30 ต.ค. 2562 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) 753 ครั้ง
4.32 MB
30 ต.ค. 2562 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 977 ครั้ง
3.85 MB
30 ต.ค. 2562 ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) 440 ครั้ง
3.66 MB
30 ต.ค. 2562 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) 639 ครั้ง
4.31 MB
6 ส.ค. 2562 ประกาศจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยของ สทศ. 969 ครั้ง
238.92 KB
31 ม.ค. 2562 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 6630 ครั้ง
95.62 KB
23 ม.ค. 2562 รายชื่อผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2561 (รอบการอบรมฯ จ.เชียงใหม่ จ.สงขลา)
7 ธ.ค. 2561 รายชื่อผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2561 (รอบการอบรมฯ จ.ขอนแก่น และกรุงเทพฯ ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2)
28 มี.ค. 2561 ประกาศ เรื่อง การให้บริการการขอดูกระดาษคำตอบ O-NET ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2560 18032 ครั้ง
194.19 KB