ประกาศ สทศ.


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
12 พ.ค. 2564 ประกาศเปิดรับผลงานวิจัย บทความวิชาการ นวัตกรรม ทางด้านการทดสอบและประเมินทางการศึกษาระดับชาติ 701 ครั้ง
279.95 KB
7 พ.ค. 2564 แจ้งเตือน การพิมพ์ เผยแพร่ หรือส่งต่อข้อความ ที่ไม่เป็นความจริง !!! 651 ครั้ง
28 เม.ย. 2564 แจ้งเตือนการปลอมแปลงหรือแก้ไขคะแนน 3,171 ครั้ง
3 มี.ค. 2564 ประกาศเลื่อนกําหนดการจัดการทดสอบรายวิชา 99 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ในการทดสอบวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564 5,930 ครั้ง
77.74 KB
3 มี.ค. 2564 ประกาศเลื่อนกําหนดการจัดการทดสอบ O–NET ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2563 8,856 ครั้ง
99.08 KB
9 ก.พ. 2564 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการใช้ผลการทดสอบ O-NET เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 1,290 ครั้ง
258.25 KB
2 ก.พ. 2564 ประกาศ สทศ. เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในการทดสอบทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 2,014 ครั้ง
121.2 KB
19 ม.ค. 2564 ประกาศเรื่องการดำเนินการทดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2563 5,607 ครั้ง
97.97 KB
19 ม.ค. 2564 ประกาศเรื่องการดำเนินการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2563 28,665 ครั้ง
108.84 KB
25 ธ.ค. 2563 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 804 ครั้ง
325.78 KB