ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศ สทศ.

วันที่ เรื่อง
26 ธ.ค. 2565 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
23 ธ.ค. 2565 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ สทศ.
25 พ.ย. 2565 ประกาศนโยบายกิจกรรม 5 ส
7 ก.ค. 2565 ประกาศยุติการให้บริการขอใบรับรองผลคะแนนการทดสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ
1 เม.ย. 2565 ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
10 มี.ค. 2565 ประกาศนโยบายการดำเนินงานและเจตนารมณ์ด้านการส่งเสิรมและพัฒนาสิทธิมนุษยชนของ สทศ.
20 ม.ค. 2565 ประกาศเปิดรับผลงานวิจัย บทความวิชาการ นวัตกรรม ทางด้านการทดสอบและประเมินทางการศึกษาระดับชาติ
7 ม.ค. 2565 ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในการทดสอบทางการศึกษา
15 ก.ย. 2564 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ยกเลิกการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
12 พ.ค. 2564 ประกาศเปิดรับผลงานวิจัย บทความวิชาการ นวัตกรรม ทางด้านการทดสอบและประเมินทางการศึกษาระดับชาติ