ประกาศ สทศ.


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
3 มี.ค. 2564 ประกาศเลื่อนกําหนดการจัดการทดสอบรายวิชา 99 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ในการทดสอบวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564 1,049 ครั้ง
77.74 KB
3 มี.ค. 2564 ประกาศเลื่อนกําหนดการจัดการทดสอบ O–NET ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2563 1,253 ครั้ง
99.08 KB
2 ก.พ. 2564 ประกาศ สทศ. เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในการทดสอบทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 509 ครั้ง
121.2 KB
19 ม.ค. 2564 ประกาศเรื่องการดำเนินการทดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2563 4,076 ครั้ง
97.97 KB
19 ม.ค. 2564 ประกาศเรื่องการดำเนินการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2563 20,884 ครั้ง
108.84 KB
30 มี.ค. 2563 ประกาศเลื่อนการให้บริการดูกระดาษคำตอบ O-NET GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา 14,970 ครั้ง
40.63 KB
30 มี.ค. 2563 ประกาศ สทศ. เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และแนวทางการปฏิบัติงานของ สทศ. 2,592 ครั้ง
187.37 KB
12 มี.ค. 2563 คำแนะนำในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากกรมควบคุมโรค 2,269 ครั้ง
32.18 MB
9 มี.ค. 2563 ประกาศ สทศ. เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในการทดสอบ O-NET รอบพิเศษกรณีเหตุสุดวิสัย ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 19 – 20 มีนาคม 2563) 3,129 ครั้ง
4.09 MB
6 มี.ค. 2563 ประกาศ สทศ. เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2563 4,694 ครั้ง
2.77 MB