ประกาศ สทศ.


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2563 ประกาศเลื่อนการให้บริการดูกระดาษคำตอบ O-NET GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา 11,244 ครั้ง
40.63 KB
30 มี.ค. 2563 ประกาศ สทศ. เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และแนวทางการปฏิบัติงานของ สทศ. 1,489 ครั้ง
187.37 KB
12 มี.ค. 2563 คำแนะนำในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากกรมควบคุมโรค 1,689 ครั้ง
32.18 MB
9 มี.ค. 2563 ประกาศ สทศ. เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในการทดสอบ O-NET รอบพิเศษกรณีเหตุสุดวิสัย ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 19 – 20 มีนาคม 2563) 2,207 ครั้ง
4.09 MB
6 มี.ค. 2563 ประกาศ สทศ. เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2563 4,036 ครั้ง
2.77 MB
7 ก.พ. 2563 วารสารวิชาการ สทศ. เปิดรับผลงานวิจัย บทความวิชาการ นวัตกรรม ทางด้านการทดสอบและประเมินทางการศึกษาระดับชาติ 3,033 ครั้ง
307.5 KB
30 ต.ค. 2562 ประกาศ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) จากต้นสังกัด (กระทรวงศึกษาธิการ / สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ / กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน / กรุงเทพมหานคร / เมืองพัทยา) 10,933 ครั้ง
24.1 MB
30 ต.ค. 2562 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) 1,730 ครั้ง
4.32 MB
30 ต.ค. 2562 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 2,993 ครั้ง
3.85 MB
30 ต.ค. 2562 ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) 1,134 ครั้ง
3.66 MB