รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
29 พ.ย. 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : ซื้อซองพลาสติกพร้อมคลิปหนีบใส่บัตรประจำตัวคณะกรรมการระดับสนามสอบ ปีการศึกษา 2562 69 ครั้ง
122.1 KB
26 พ.ย. 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ สทศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 77 ครั้ง
103.94 KB
27 ก.ย. 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จ้างเช่าบริการพื้นที่วางเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมวงจรสื่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต (ต่อเนื่อง) 35 ครั้ง
59.62 KB
25 ก.ย. 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จ้างดำเนินงานรับรองมาตรฐานของระบบ วิธีการเครื่องมือวัดของหน่วยงานการประเมินผลและทดสอบทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2562 29 ครั้ง
54.77 KB
24 ก.ย. 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จ้างพิมพ์และจัดส่งปฏิทิน สทศ. 137 ครั้ง
122.86 KB
20 ก.ย. 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับโครงการพัฒนาระบบการทดสอบ E-Testing 32 ครั้ง
56.23 KB
17 ก.ย. 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จ้างพิมพ์และจัดส่ง NIETS News 44 ครั้ง
126.91 KB
10 ก.ย. 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร (ต่อเนื่อง) 31 ครั้ง
24.27 KB
2 ก.ย. 2562 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับการตรวจข้อสอบอัตนัยด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 111 ครั้ง
101.51 KB
30 ส.ค. 2562 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการพัฒนาเครื่องมือวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อรองรับการทดสอบสำหรับนักเรียน ม.ปลาย ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2562 33 ครั้ง
27.44 KB