รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
30 ก.ย. 2564 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของศูนย์ข้อมูล Data Center Site และศูนย์สำรองข้อมูลภัยพิบัติ Disaster Recovery Site (ต่อเนื่อง) 57 ครั้ง
136.38 KB
30 ก.ย. 2564 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีภายในสถาบัน (ต่อเนื่อง) 54 ครั้ง
171.42 KB
24 ส.ค. 2564 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : จัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับสำหรับโครงการพัฒนาระบบห้องประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ปีงบประมาณ 2564 107 ครั้ง
299.05 KB
19 ส.ค. 2564 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 112 ครั้ง
33.72 KB
16 ก.ค. 2564 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : จัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทดแทน 231 ครั้ง
155.88 KB
24 พ.ค. 2564 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : จ้างพัฒนาระบบการทดสอบออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 249 ครั้ง
264.39 KB
25 ม.ค. 2564 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : จัดจ้างบรรจุแบบทดสอบ และผลิตกระดาษคำตอบ O-NET ป.6 549 ครั้ง
120.16 KB
11 ม.ค. 2564 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร (E-Office) 430 ครั้ง
1.23 MB
30 พ.ย. 2563 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : จัดจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ สทศ. 505 ครั้ง
129.19 KB
18 พ.ย. 2563 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : จัดจ้างขนส่งวีดิทัศน์ คู่มือ O-NET ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2563 และปฏิทิน พ.ศ. 2564 516 ครั้ง
135.47 KB