รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
10 ม.ค. 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จ้างขนส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ GAT-PAT ปีงบประมาณ 2563 133 ครั้ง
122.19 KB
10 ม.ค. 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จ้างขนส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีงบประมาณ 2563 285 ครั้ง
139.76 KB
10 ม.ค. 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จ้างขนส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ O-NET ม.6 ปีงบประมาณ 2563 271 ครั้ง
142.99 KB
29 พ.ย. 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : ซื้อซองพลาสติกพร้อมคลิปหนีบใส่บัตรประจำตัวคณะกรรมการระดับสนามสอบ ปีการศึกษา 2562 189 ครั้ง
122.1 KB
26 พ.ย. 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ สทศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 212 ครั้ง
103.94 KB
27 ก.ย. 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จ้างเช่าบริการพื้นที่วางเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมวงจรสื่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต (ต่อเนื่อง) 161 ครั้ง
59.62 KB
25 ก.ย. 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จ้างดำเนินงานรับรองมาตรฐานของระบบ วิธีการเครื่องมือวัดของหน่วยงานการประเมินผลและทดสอบทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2562 156 ครั้ง
54.77 KB
24 ก.ย. 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จ้างพิมพ์และจัดส่งปฏิทิน สทศ. 247 ครั้ง
122.86 KB
20 ก.ย. 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับโครงการพัฒนาระบบการทดสอบ E-Testing 185 ครั้ง
56.23 KB
17 ก.ย. 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จ้างพิมพ์และจัดส่ง NIETS News 247 ครั้ง
126.91 KB