ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ เรื่อง
15 พ.ย. 2566 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 : จ้างเหมาระบบ Cloud Service ภายในประเทศ สำหรับการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
1 พ.ย. 2566 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567: จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ สทศ.
6 ต.ค. 2566 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567: จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีภายในสถาบัน ปีงบประมาณ 2567
25 ก.ย. 2566 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567: การเช่าพื้นที่อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 35 ยูนิต CDE
25 ก.ย. 2566 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567: จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศสำนักงาน ชั้น 35-36 และ 38
25 ก.ย. 2566 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567: การเช่าพื้นที่อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 36 ยูนิต ABCDEFJK และชั้น 38 ยูนิต HIJK
7 ก.ย. 2566 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567: การเช่าพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์ จำนวน 3 ช่อง
7 ก.ย. 2566 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567: จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดพื้นที่ภายใน สทศ.
7 ก.ย. 2566 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567: การเช่าพื้นที่ส่วนกลางอาคารพญาไท พลาซ่า (ช่องลิฟท์) ชั้น 35-36
7 ก.ย. 2566 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567: การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่รถยนต์ประจำสำนักงาน