ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

วารสารการทดสอบและประเมินทางการศึกษาระดับชาติ

17 ก.ย. 2562 11:52 น.

ผู้อ่าน

ภาพ วารสารการทดสอบและประเมินทางการศึกษาระดับชาติอ่านวารสารการทดสอบ
ภาพ วารสารการทดสอบและประเมินทางการศึกษาระดับชาติ

วารสารการทดสอบและประเมินทางการศึกษาระดับชาติ (Journal Of National Educational Testing and Assessment) เป็นวารสารราย 6 เดือน จัดทำขึ้นโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมเกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษาตลอดจนเผยแพร่เทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา ซึ่งเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานวิชาการต่อสาธารณชนอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับบุคลากร นักวิจัยนักวิชาการ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

ขอบเขต (Scope)

เป็นบทความผลงานวิจัย บทความวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการวัดประเมินผลทางการศึกษา นโยบายการศึกษา การบริหารจัดการการทดสอบทางการศึกษา การวัดผลและการประเมินผลทางการศึกษา นวัตกรรมเกี่ยวกับระบบการทดสอบ เทคนิคด้านวัดและประเมินผลทางการศึกษา บทความที่เป็นศาสตร์ทางการศึกษาในแขนงที่เกี่ยวข้อง หรือศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา อันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ในด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา โดยบทความที่ส่งผู้เขียนต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฉบับอื่น หรือช่องทางการเผยแพร่อื่นมาก่อน

ประเภทของบทความที่รับตีพิมพ์ : บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ ถอดบทเรียน

ภาษาที่รับตีพิมพ์ : ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

กำหนดออก :    2 ฉบับต่อปี 

ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน

ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

กระบวนการพิจารณาบทความ : บทความทุกบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร จะต้องผ่านการพิจารณา
โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ 2 - 3 ท่าน ในรูปแบบที่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (Double - blind review)

การเสนอบทความตีพิมพ์ มีแนวปฏิบัติดังนี้

          1. เสนอบทความได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

          2. บทความทุกเรื่อง ต้องเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (abstract) กำกับมาด้วย หากเป็นบทความภาษาอังกฤษ ให้เขียนบทคัดย่อภาษาไทย

          3. พิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft word ใช้ตัวอักษร TH Sarabun New ขนาด 15pt.

          4. ตั้งค่าหน้ากระดาษ A4 ขอบกระดาษทุกด้านๆ ละ 1 นิ้ว (2.5 เซนติเมตร) รูปแบบ 1 คอลัมน์ จำนวนหน้า ไม่เกิน 15 หน้า (รวมบรรณานุกรม)

          5. บทความต้องมีรายการอ้างอิงครบถ้วน โดยยึดรูปแบบการเขียนอ้างอิงแบบ APA (American Psychological Association)

 

สามารถส่งบทความได้ที่  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JOURNALNIETS/about/submissions

 

- กองบรรณาธิการ วารสารการทดสอบและประเมินทางการศึกษาระดับชาติ

รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม วารสารการทดสอบและประเมินทางการศึกษาระดับชาติ

- แบบฟอร์มการส่งบทความวิชาการ (.DOC)  / แบบฟอร์มการส่งบทความวิชาการ (.PDF)

วารสารวิชาการ สทศ.เปิดรับผลงานวิจัย บทความวิชาการ นวัตกรรม ทางด้านการทดสอบและประเมินทางการศึกษาระดับชาติ