ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับวารสารการทดสอบและประเมินทางการศึกษาระดับชาติ

17 ก.ย. 2562 11:52 น.

ผู้อ่าน

 

ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 ฉบับที่ 3
ภาพ เกี่ยวกับวารสารการทดสอบและประเมินทางการศึกษาระดับชาติ ภาพ เกี่ยวกับวารสารการทดสอบและประเมินทางการศึกษาระดับชาติ ภาพ เกี่ยวกับวารสารการทดสอบและประเมินทางการศึกษาระดับชาติ
     


วารสารการทดสอบและประเมินทางการศึกษาระดับชาติ (Journal Of National Educational Testing and Assessment) เป็นวารสารราย 6 เดือน จัดทำขึ้นโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) เพื่อเป็นการรองรับการดำเนินงานตามพันธกิจของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) คือ ศึกษาวิจัย และเผยแพร่นวัตกรรมเกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษาตลอดจนเผยแพร่เทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา วารสารวิชาการเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานวิชาการต่อสาธารณชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นผลงานวิจัย บทความวิชาการ นวัตกรรม และเทคนิคด้านวัดและประเมินผลทางการศึกษา ของบุคลากร นักวิจัย และนักวิชาการ การจัดทำวารสารวิชาการเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับ สทศ. สู่การเป็นสถาบันวิชาการ (Center of Excellence) และศูนย์กลางข้อมูลด้านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

 

ขอบเขต (Scope)

บทความผลงานวิจัย บทความวิชาการ นวัตกรรม เทคนิคด้านวัดและประเมินผลทางการศึกษา  บทความที่เป็นศาสตร์ทางการศึกษาในแขนงที่เกี่ยวข้อง อันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ในด้านวัดและประเมินผลทางการศึกษา โดยบทความที่ส่งผู้เขียนต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฉบับอื่น หรือช่องทางการเผยแพร่อื่นมาก่อน

 

Peer Review Process

มีกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เมื่อกองบรรณาธิการได้รับบทความ ก่อนนําออกตีพิมพ์เผยแพร่ จะเสนอบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) ทําการประเมินคุณภาพอย่างน้อย 2 ท่าน  (Double-blinded)  โดยผู้ประเมินจะไม่ทราบชื่อเจ้าของผลงาน และเจ้าของ ผลงานจะไม่ทราบชื่อผู้ประเมิน (blindly review manuscript)

 

ขั้นตอนการดำเนินงานจัดทำ

  1. กองบรรณาธิการวารสารฯ ตรวจสอบความสมบูรณ์และถูกต้องของต้นฉบับ
  2. กองบรรณาธิการวารสารฯ จัดส่งต้นฉบับให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขาวิชานั้นๆ อ่านประเมินต้นฉบับ อย่างน้อย 2 ท่านต่อเรื่อง
  3. ส่งต้นฉบับให้ผู้เขียนแก้ไขตามการอ่านประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) โดยสามารถอธิบายหรือชี้แจงข้อสงสัย ผ่านบรรณาธิการ
  4. กองบรรณาธิการวารสารฯ ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดพิมพ์ต้นฉบับวารสาร
  5. จัดส่งต้นฉบับให้กับโรงพิมพ์ ดำเนินการจัดทำรูปเล่ม
  6. กองบรรณาธิการวารสารฯ ดำเนินการเผยแพร่วารสาร

 

การเสนอบทความตีพิมพ์ มีแนวปฏิบัติดังนี้

          1. เสนอบทความได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

          2. บทความทุกเรื่อง ต้องเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (abstract) กำกับมาด้วย หากเป็นบทความภาษาอังกฤษ ให้เขียนบทคัดย่อภาษาไทย

          3. พิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft word ใช้ตัวอักษร TH Sarabun New ขนาด 15pt.

          4. ตั้งค่าหน้ากระดาษ A4 ขอบกระดาษทุกด้านๆ ละ 1 นิ้ว (2.5 เซนติเมตร) รูปแบบ 1 คอลัมน์ จำนวนหน้า ไม่เกิน 15 หน้า (รวมบรรณานุกรม)

          5. บทความต้องมีรายการอ้างอิงครบถ้วน โดยยึดรูปแบบการเขียนอ้างอิงแบบ APA (American Psychological Association)

 

กำหนดการออกวารสาร (Publication Frequency)

วารสารกำหนดออก ปีละ 2 ฉบับต่อปี

ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน

ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

 

- กองบรรณาธิการ วารสารการทดสอบและประเมินทางการศึกษาระดับชาติ

รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม วารสารการทดสอบและประเมินทางการศึกษาระดับชาติ

- แบบฟอร์มการส่งบทความวิชาการ (.DOC)  / แบบฟอร์มการส่งบทความวิชาการ (.PDF)

วารสารวิชาการ สทศ.เปิดรับผลงานวิจัย บทความวิชาการ นวัตกรรม ทางด้านการทดสอบและประเมินทางการศึกษาระดับชาติ