ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

การจัดสอบ

ระดับชั้น ม.6

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565

ภาพ ระดับชั้น ม.6

ภาพ ระดับชั้น ม.6

ภาพ ระดับชั้น ม.6