ข่าวประชาสัมพันธ์

สทศ. จัดสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2563 การจัดสอบวันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สทศ. จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 สอบวันที่ 27 และ 29 มีนาคม 2564 มีสนามสอบทั่วประเทศ 395 แห่ง ผู้มีสิทธิ์สอบ 387,137 คน

27 มี.ค. 2564 14:41 น.     1,166 ครั้ง อ่านต่อ

สอบ GAT/PAT วันแรก สนามสอบปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ อย่างเคร่งครัด

20 มีนาคม 2564 เป็นวันแรกของการจัดการทดสอบ GAT/PAT ในช่วงเช้า สอบวิชา GAT ความถนัดทั่วไป ผู้มีสิทธิ์สอบ 254,214 คน ภาพรวมการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำหรับในช่วงบ่าย เป็นการสอบวิชา PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ผู้มีสิทธิ์สอบ 196,519 คน การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

20 มี.ค. 2564 13:09 น.     1,483 ครั้ง อ่านต่อ

ผู้อำนวยการ สทศ. ตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ O-NET สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 และสนามสอบ O-NET ม.3 ณ สนามสอบโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม จังหวัดฉะเชิงเทรา

14 มีนาคม 2564 ผอ.สทศ. ตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ O-NET สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 และสนามสอบ O-NET ม.3 ณ สนามสอบโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม จังหวัดฉะเชิงเทรา

14 มี.ค. 2564 15:14 น.     863 ครั้ง อ่านต่อ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ ผู้อำนวยการ สทศ. เข้าร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

13 มีนาคม 2564 กรรมการ สทศ. (ดร.วราภรณ์ สีหนาท และ ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์) ผอ.สทศ. (ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ) และอาจารย์ประจำสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผศ.ดร.จิรดา วุฑฒยากร) ประชุมหารือเพื่อสร้างความร่วมมือในการเป็นศูนย์สอบดิจิทัล (Digital Testing) และการเข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (Test of English Communication in the Workplace; TEC-W) ของ สทศ.

14 มี.ค. 2564 14:42 น.     98 ครั้ง อ่านต่อ

สทศ. จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2/2563

7 มีนาคม 2564 สทศ.จัดการทดสอบ N-NET ครั้งที่ 2/2563 เพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นปีสุดท้ายในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

8 มี.ค. 2564 10:00 น.     216 ครั้ง อ่านต่อ