ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

เอกสารประชาสัมพันธ์

การทดสอบวัดสมรรถนะครูฯ ปีงบประมาณ 2566

การทดสอบวัดสมรรถนะครูฯ ปีงบประมาณ 2566

24 พ.ย. 2565

2,100 ครั้ง 26 MB
เตรียมสอบ V-NET ปีการศึกษา 2565

เตรียมสอบ V-NET ปีการศึกษา 2565

21 ก.ย. 2565

1,128 ครั้ง 24 MB
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การสอบ TEC-W

แผ่นพับประชาสัมพันธ์การสอบ TEC-W

26 ส.ค. 2565

570 ครั้ง 20 MB
เตรียมสอบ I-NET ปีการศึกษา 2565

เตรียมสอบ I-NET ปีการศึกษา 2565

2 ส.ค. 2565

2,108 ครั้ง 41 MB
เตรียมสอบ N-NET ปีการศึกษา 2565

เตรียมสอบ N-NET ปีการศึกษา 2565

18 ก.ค. 2565

3,896 ครั้ง 46 MB
เตรียมสอบ B-NET ปีการศึกษา 2565

เตรียมสอบ B-NET ปีการศึกษา 2565

18 ก.ค. 2565

1,304 ครั้ง 21 MB
รายงานข้อค้นพบจากการทดสอบ O-NET ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย การใช้ภาษาไทยของนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2564

รายงานข้อค้นพบจากการทดสอบ O-NET ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย การใช้ภาษาไทยของนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2564

18 ก.ค. 2565

1,594 ครั้ง 30 MB
รายงานข้อค้นพบจากการทดสอบ O-NET ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย การใช้ภาษาไทยของนักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2564

รายงานข้อค้นพบจากการทดสอบ O-NET ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย การใช้ภาษาไทยของนักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2564

18 ก.ค. 2565

2,524 ครั้ง 10 MB
มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

18 พ.ค. 2565

162 ครั้ง 59 MB