ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดกิจกรรมครบรอบ 13 ปี ของการจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

5 ก.ย. 2561 13:40 น.

ผู้อ่าน

สทศ. จัดกิจกรรมครบรอบ 13 ปี ของการจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เนื่องในวันที่ 3 กันยายน 2561 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) เป็นวันครบรอบ 13 ปี ของการสถาปนา สทศ. ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548  สทศ. จึงจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 13 ปีของการจัดตั้ง สทศ. ในวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 ณ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งได้จัดกิจกรรมแบ่งออกเป็น 5 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1  (เวลา 9.00 น.)  กิจกรรมทำบุญสถาบันฯ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ.

ภาพ สทศ. จัดกิจกรรมครบรอบ 13 ปี ของการจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 กิจกรรมที่ 2 (เวลา 10.30 น.) กิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “13 ปี สทศ. กับบทบาทองค์การมหาชนยุคใหม่” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชน (กพม.) เพื่อให้คณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบฯ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. ได้เข้าใจและเห็นถึงแนวทางในการดำเนินภารกิจขององค์การมหาชนยุคใหม่ รวมถึงทิศทางในอนาคต

ภาพ สทศ. จัดกิจกรรมครบรอบ 13 ปี ของการจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

กิจกรรมที่ 3 (เวลา 13.00 น.) กิจกรรม Perspective & Go Together เป็นกิจกรรมภายในองค์กร เพื่อให้แต่ละกลุ่มงาน ทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ความประทับใจ และความคาดหวังในอนาคต เนื่องในโอกาสครบรอบ 13 ปีของการจัดตั้ง สทศ.

ภาพ สทศ. จัดกิจกรรมครบรอบ 13 ปี ของการจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ภาพ สทศ. จัดกิจกรรมครบรอบ 13 ปี ของการจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

กิจกรรมที่ 4 ในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 สทศ. ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา ณ โรงเรียนวัดทำใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. ได้ร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม ได้แก่ 

  • กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมต่อการเรียนรู้
  • กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
  • กิจกรรมพัฒนาครูในการนำผล O-NET ไปใช้ในการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน

ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 27 – 31 สิงหาคม 2561 สทศ. ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ “สทศ. ร่วมใจ พัฒนาบ้านเราให้สุข สดใส น่าอยู่” ด้วย