สกอ.ชี้ผลประเมิน สมศ.ไม่สะท้อนคุณภาพการศึกษา

สกอ. ชี้การประเมินของ สมศ. ไม่สะท้อนคุณภาพการศึกษา ด้าน ผอ.สมศ. ระบุพร้อมปรับปรุงจ่อนำเรืองหารือบอร์ด สมศ.
 
รศ.นพ. กำจร ตติยกวี
คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
สกอ.ชี้ผลประเมิน สมศ.ไม่สะท้อนคุณภาพการศึกษา
รศ.นพ.กำจร ตติยกวี เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 67 ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ระบุว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตรวจสอบระบบการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสถาบันการอุดมศึกษา ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ตามที่มีข้อร้องเรียนว่าการประเมินไม่สะท้อนผลงานที่แท้จริง ซึ่ง คสช. ได้เห็นชอบให้ สกอ. ตั้งคณะทำงานขึ้นมา เพื่อทำการวิจัยและประเมินบริบทการทำงานของ สมศ. โดยเฉพาะเรื่องการกำหนดตัวบ่งชี้ในการประเมินที่หลายฝ่ายเห็นว่าเป็นปัญหานั้น ขณะนี้คณะกรรมการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก และซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย ได้รายงานผลการตรวจสอบการประเมินของ สมศ. มายัง สกอ. แล้ว โดยตนได้รายงานสรุปผลทั้งหมดให้
       
       พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย
รมว.ศึกษาธิการ รับทราบแล้ว ซึ่งในภาพรวม เห็นว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกยังมีความจำเป็น แต่หน่วยงานผู้ประเมินจะต้องเป็น สมศ. เช่นเดิมหรือไม่นั้น ขึ้นกับการพิจารณาของรมว.ศึกษาธิการ   ทั้งนี้ จากการตรวจสอบพบว่า ผลการประเมินของสมศ. ยังไม่สะท้อนคุณภาพการจัดการศึกษาที่แท้จริง ส่วนรายละเอียดข้อสรุปของการตรวจสอบต่างๆ รวมถึงข้อเสนอต่างๆ นั้น ไม่สามารถบอกได้ ต้องรอให้รัฐมนตรีว่าการ ศธ. พิจารณารายละเอียดก่อน 
       
        ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการ สมศ. กล่าวว่า ตนยังไม่ทราบผลการตรวจสอบจาก สกอ. แต่ไม่ว่าผลประเมินจะออกมาอย่างไร สมศ. ก็พร้อมจะแก้ไขปรับปรุง โดยจะนำเรื่องดังกล่าวหารือที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สมศ. เพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุงพัฒนาตัวบ่งชี้ต่างๆ ให้มีคุณภาพ ส่วนที่ สกอ. บอกว่าการประเมินของ สมศ. ยังไม่สะท้อนคุณภาพการจัดการศึกษาที่แท้จริงนั้น สมศ. พร้อมรับฟังทุกความคิดเห็น แต่คงต้องดูรายละเอียดว่าตัวบ่งชี้ หรือการประเมินรูปแบบไหน ที่ยังไม่สามารถสะท้อนคุณภาพการศึกษา ซึ่งหากเป็นเรื่องตัวบ่งชี้การประเมินระดับอุดมศึกษา เช่น ตัวบ่งชี้เรื่องศิษย์เก่า สมศ. ก็ได้ปรับปรุงแก้ไขโดย ไม่ได้คำนึงถึงตัวเงินในการบริจาคเป็นหลัก หรือเรื่องที่มหาวิทยาลัยท้วงติงว่า สมศ. ใช้เกณฑ์มาตรฐานเดียววัดทุกมหาวิทยาลัยนั้น สมศ. ก็กำลังรอการจัดแบ่งแยกมหาวิทยาลัยอยู่ เพราะ สมศ. เข้าใจว่าธรรมชาติและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน

 

เครดิต ผู้จัดการออนไลน์