สทศ. จัดกิจกรรมจิตอาสา 13 ปี สทศ.

วันที่ 7 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สทศ. ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา “13 ปี สทศ. กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน” เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. ได้ร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ณ โรงเรียนวัดทำใหม่ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี อาจารย์อภิญญา  อ่อนจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทำใหม่และคณะครูให้การต้อนรับ

กิจกรรมจิตอาสา ณ โรงเรียนวัดทำใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม ได้แก่ 

  • กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมต่อการเรียนรู้     
  • กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
     
  • กิจกรรมพัฒนาครูในการนำผล O-NET ไปใช้ในการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน