สอบราคาจ้างพิมพ์พร้อมออกแบบคู่มือการจัดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ประจำปีการศึกษา 2558

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างพิมพ์พร้อมออกแบบคู่มือการจัดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา จำนวน 30,000 เล่ม

 

ดาวน์โหลด