ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

นายกฯ แนะศธ.เปิดห้องเรียนกีฬาใน รร.ภาคใต้

31 ต.ค. 2557 11:23 น.

ผู้อ่าน

นายกฯ ย้ำต้องสร้างคนเป็นมันสมองของประเทศ พร้อมแนะ ศธ.เปิดแผนกกีฬาเพิ่มเติมในโรงเรียนภาคใต้ เอื้อเด็กเก่งกีฬาได้มีช่องทางพัฒนา รวมทั้งสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงทุกภาคส่วน แนะพัฒนาคนให้เป็นนักวิชาการ มีงานมีอาชีพที่พร้อมเข้าสู่การแข่งขัน ชู "บวร" ดึง กศน.-อาชีวะ เข้าวัดเพิ่มโอกาส ปชช.เรียนรู้สร้างอาชีพ กำชับทำแผนดำเนินการให้เห็นผลในระยะ 3 เดือน 

 

 

เมื่อวันที่ 29 ต.ค.57 ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังเป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่2/2557 ว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อทำความเข้าใจกับข้าราชการถึงการทำงานและการเดินหน้าของประเทศในช่วง2-3เดือนที่ผ่านมาว่า จะเป็นไปเช่นไรและมีปัญหาใดบ้าง โดยครั้งนี้ ศธ. รับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม และได้นำเสนอทิศทางการทำงานในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งตนไม่รู้สึกหนักใจ และมองว่าแก้ได้ไม่ยากนัก เพราะเรามีแนวทางการทำงานที่ดีอยู่แล้ว เพียงแต่ต้องสร้างความต่อเนื่อง เชื่อมโยงกับเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน โรงเรียน มหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้ประกอบการให้มากขึ้น เพราะรัฐบาลมีวัตถุประสงค์หลัก คือ สร้างคนให้เป็นมันสมองของประเทศ 

     ดังนั้น ศธ.ควรต้องดำเนินการ ดังนี้ 1.สร้างคนที่มีศักยภาพด้านวิชาการ เพื่อเป็นนักวิชาการ ครูอาจารย์ระดับสูง 2.สร้างคนให้มีอาชีพ มีงานทำ 3.เตรียมคนรองรับการแข่งขันของประชาคมโลก ที่จะมีการเคลื่อนย้ายประชากร ทรัพยากรมนุษย์ไปทำงานที่ต่างๆ และ 4.พัฒนาการด้านกีฬา โดยเฉพาะโรงเรียนในพื้นที่ภาคใต้ มีเด็กสนใจกีฬาค่อนข้างมาก และบางโรงเรียนที่มีเด็กเรียนน้อย ก็อยากให้เปิดเป็นห้องเรียนแผนกกีฬาเพิ่ม เพราะเด็กบางคนเรียนไม่เก่ง แต่มีความสามารถด้านกีฬาก็ให้ไปส่งเสริมในเรื่องนี้จะดีกว่า

     "ได้ย้ำกับทุกกระทรวงว่า ต้องสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนให้ได้ว่า ในช่วงคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ได้ทำงานอะไรสำเร็จมาแล้วบ้าง และเมื่อมาเป็นรัฐบาล ในระยะเวลา 3เดือน จะทำอะไรให้สำเร็จได้บ้าง อย่างเช่น การปรับระบบการศึกษาที่ผ่านมา เราไม่ได้พูดกัน กลายเป็นเหมือนผมพูดคนเดียว จึงยังทำอะไรไม่ได้ เพราะฉะนั้นการปฏิรูปต้องมาทำร่วมกัน และต่อไปทุกกระทรวงต้องมาพูดแทน ผมว่าทำอะไรบ้าง" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

     ด้าน นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัด ศธ. กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ ได้เน้นย้ำประเด็นด้านการศึกษาในหลายเรื่องอย่างเช่น การผลิตนักวิชาการ ให้เตรียมเพื่อการเป็นครูในอนาคต การสร้างแรงจูงใจพัฒนากำลังภาครัฐในสาขาที่ขาดแคลนเพื่อให้คนมาเรียน การส่งเสริมและพัฒนาภาษาอังกฤษในการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาเด็กตกหล่น ยากจนไร้ที่พึ่งจะต้องให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา

ส่วนเรื่องของคุณภาพการศึกษายังต้องพัฒนาเมื่อเทียบกับประเทศต่างๆ ซึ่งนายกฯ ได้ขอให้ไปดูประเทศที่มีต้นแบบที่ดี อาทิ ฟินแลนด์ สิงคโปร์ มีการจัดการเรียนการสอนอย่างไร ทั้งนี้ การจัดการศึกษาของไทยไม่ควรเน้นเนื้อหามากและให้จัดการศึกษาตามมาตรฐานช่วงวัยของเด็ก สร้างคนให้เป็นคน อีกทั้งการเรียนการสอนภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ต้องพัฒนาให้เด็กสามารถคิดวิเคราะห์ มีค่านิยมและมีคุณธรรม จริยธรรมด้วย นอกจากนี้ได้เน้นว่าหลักสูตรการเรียนการสอนที่กำลังดำเนินการควรปรับเพื่อไม่ให้มีการกวดวิชามาก

     "เรื่องการพัฒนาคนนั้นนายกฯ พูดว่าแต่ละคนมีความสามารถไม่เหมือนกัน เด็กคนไหนเก่งมีความสามารถก็ส่งเสริมให้เรียนอีกทางหนึ่ง หรือเด็กที่เก่งกีฬาก็อาจจะต้องส่งเสริมห้องเรียนกีฬา โดยนายกฯ อยากให้มีการเชื่อมโยงบ้าน วัด โรงเรียน ตามหลัก "บวร" ซึ่งอยากให้ไปดูว่าทำอย่างไร จะให้ศูนย์การเรียนรู้ของการศึกษานอกระบบไปตั้งอยู่ในวัดเพื่อบูรณาการบ้าน วัด โรงเรียน ส่วนการผลิตกำลังคนของอาชีวศึกษาที่ยังไม่ได้ตามเป้าต้องยึดโยงกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ เน้นสมรรถนะและต้องต้องเชื่อมโยงกับกระทรวงแรงงานในเรื่องความต้องการกำลังคนในแต่ละสาขา ซึ่งการผลิตกำลังคนดังกล่าวต้องเพิ่มการดูทักษะชีวิต ทักษะการมีงานทำ ค่านิยม เศรษฐกิจพอเพียง"

     ปลัด ศธ.กล่าวว่า ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ได้เร่งให้แต่ละกระทรวงดำเนินการอะไรที่จะเห็นผลได้ภายใน 3เดือน ก็ให้ทำออกมาให้เห็นผล และยังได้ย้ำอยากให้ดูแลนักเรียนในพื้นที่ภาคใต้ ที่ได้รับทุนไปเรียนต่อในต่างประเทศ เมื่อเรียนจบกลับมาแล้วอยากให้มีงานทำ อีกทั้งการจัดเงินอุดหนุนให้กับสถาบันปอเนาะจะต้องเป็นสถาบันที่จดทะเบียนกับรัฐ ซึ่งยังมีอีกจำนวนมากที่ไม่ได้จดทะเบียนก็ให้ไปเชิญชวนมาจดทะเบียน โดยทั้งหมดนี้ศธ.จะเร่งดำเนินเพื่อให้เห็นผล

     ขณะที่ นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวว่า นายกฯ ได้มอบนโยบายให้ทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ไปพัฒนาทักษะด้านภาษาให้แก่เด็กอาชีวะเพิ่มเติม เพราะแม้จะมีศักยภาพในทางวิชาชีพ แต่ปัญหาเรื่องภาษากลายเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้า เพราะไม่สามารถเลื่อนตำแหน่งไปในระดับสูงได้ รวมทั้งได้เสนอแนะให้จัดการเรียนการสอน ร่วมกับทางสถานประกอบการและเพิ่มกำลังคนด้านอาชีวะให้มากขึ้น เพราะขณะนี้กำลังคนที่อาชีวะผลิตออกสู่ตลาดอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และพาณิชย์ นั้นยังไม่เพียงกับความต้องการกำลังคน เช่น การท่องเที่ยวต้องการกำลังคนด้านอาชีวะ ประมาณ 1.2 แสนคนต่อปี แต่สถาบันอาชีวะสามารถผลิตได้ 30,000 คนต่อปี ขณะที่ด้านอุตสาหกรรมต้องการ 40,000 คนต่อปี อาชีวะผลิตได้เพียง30,000 คนต่อปี เป็นต้น 

     อย่างไรก็ตาม ตนได้รายงานแผนในการเพิ่มกำลังคนอาชีวะ โดยจัดอบรมให้แก่ผู้ที่อยู่ในสถานประกอบการ เป็นการต่อยอดผู้ที่ทำงานอยู่ในระบบแล้ว เพื่อให้มีความก้าวหน้าในอาชีพมากขึ้น

ทั้งนี้ ในส่วนของการขาดแคลนครูอาชีวะนั้น นายกฯ ได้เสนอให้เปิดโอกาสผู้ที่อยู่ในระบบราชการมาเป็นครู เช่น ทหาร ตำรวจ ที่มีความรู้ความสามารถ หรือเรียนด้านครูมาต่อยอด หรือปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญามาสอน และเสนอให้ตั้งศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนในวัด ซึ่งทางอาชีวะ ก็จะตั้งศูนย์อาชีวะในวัดด้วย เพื่อต่อยอดอาชีพ นอกจากนั้น ได้เสนอให้มีการเพิ่มงบในเรื่องของเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับเด็กอาชีวะอีกด้วย อย่างไรก็ตาม นายกฯ ได้มีการฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ร่วมกันแก้ไขปัญหา หรือดำเนินการเรื่องต่าง ไม่ว่าจะเป็น เรื่องการปรับโครงสร้าง ใบประกอบวิชาชีพครู เรื่องการแยกกระทรวงอุดมศึกษาและการวิจัย สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) (องค์การมหาชน) และทุกเรื่องเรื่องที่มีปัญหาการร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน3 เดือน

 

เครดิต สยามรัฐ