ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ศธ.เตรียมติวเข้มค่านิยมหลัก 12 ประการให้ครู 2 หมื่นคน

10 พ.ย. 2557 11:08 น.

ผู้อ่าน

ศธ.เตรียมอบรมครู 2 หมื่นคน นำค่านิยมหลัก 12 ประการไปสอดแทรกในการเรียนการสอน ตั้งเป้าใช้ครูเป็นฐานเผยแพร่ค่านิยมสู่เด็กเพื่อให้เด็กซึมซับ
       
       นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า  ศธ. โดยสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เตรียมนำครูจำนวน 20,000 คน จาก 3สังกัด คือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)  เข้ารับการอบรมเพื่อให้ครูเหล่านี้มีทักษะในการบูรณาการการสอนเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการตามนโยบาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าสู่การจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ โดยการอบรมดังกล่าวต้องการพัฒนาครูให้มีความรู้ และเข้าใจเรื่องค่านิยมหลัก12 ประการอย่างถ่องแท้ เพราะครูเป็นฐานในการเผยแพร่ ปลูกฝังค่านิยมดังกล่าวสู่ผู้เรียน
       
       ทั้งนี้ การอบรมจะแบ่งเป็น 2 ระยะ  ระยะแรกเริ่มอบรมในช่วงเดือนธันวาคม 2557 - มกราคม 2558 มีครูเข้าอบรม 10 รุ่น ๆ ละ 1,000คน ส่วนระยะที่ 2 เริ่มอบรมข่วงปิดภาคเรียนกลางเดือนเมษายน25558   มีครูเข้าอบรม 10 รุ่น ๆ ละ 1,000 คนเช่นกัน และจะอบรมจะหมุนเวียนทั่วทุกภูมิภาค โดยระยะแรกเน้นอบรมครูในภาคกลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ส่วนระยะที่ 2 จะเป็นการบรมครูในภาคเหนือ ตะวันออก ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางบางส่วน ทั้งนี้ ศธ.ได้เชิญ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตยาไส เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ครูที่เข้ารับการอบรม
       
       “ค่านิยม 12 ประการ เป็นนโยบายของนายกรัฐมนตรี เป็นนโยบายของรัฐบาล และสอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ด้วย  เพราะฉะนั้น ศธ.จึงจัดทำโครงการจัดอบรมครู เพื่อให้ครูเหล่านี้มีคุณธรรมมีความรู้ มีความเข้าใจเรื่องค่านิยมหลัก 12ประการ  และสามารถนำเรื่องนี้ไปสอดแทรกในการกระบวนการจัดการเรียนการสอนทุกวิชาได้ โดยเน้นการเรียนการสอนแบบคิดวิเคราะห์  การเรียนผ่านกิจกรรมที่สามารถปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีสุขตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ" ปลัด ศธ. กล่าว
 

 

เครดิต ผู้จัดการออนไลน์