ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

มข.ย้ำรับตรง ลดวิ่งรอกสอบ

17 พ.ย. 2557 09:52 น.

ผู้อ่าน

ภาพ มข.ย้ำรับตรง ลดวิ่งรอกสอบ
ภาพ มข.ย้ำรับตรง ลดวิ่งรอกสอบ

        มข. ย้ำรับตรง เปิดโอกาสเท่าเทียม ลดภาระค่าใช้จ่ายในการวิ่งสอบ “เด่นพงษ์” เผย มข.ให้ทุน นศ.ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
       
       ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) กล่าวถึงนโยบายหรือแนวทางในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยโดยวิธี รับตรงปกติในระบบโควตา
       ว่า การรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ มข. โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 ยังคงดำเนินการไปตามปกติ แต่ปีการศึกษา 2559 จะมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะในส่วนของการสอบรายวิชาต่างๆ เพื่อนำคะแนนไปประกอบการสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ตามที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. รวมทั้งสามารถนำคะแนนเดียวกันไปประกอบการสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยในเครือข่ายอีก 26 มหาวิทยาลัยได้ โดยการสอบดังกล่าว จะเป็นการสอบกลาง เพื่อลดปัญหาการสอบหลายที่ หรือที่เรียกกันว่า “การวิ่งสอบ” ซึ่งจะทำให้ภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในการเดินทางไปสอบและค่าสมัครสอบลดลง
       
       “ที่ประชุม ทปอ. มีมติกำหนดให้ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยในเครือข่ายสมาชิก จากเดิมที่ดำเนินการสอบเองตามแต่ละมหาวิทยาลัยที่เปิดรับตรง ให้เปลี่ยนเป็นการสอบกลางรวมกันโดยใช้ข้อสอบกลางชุดเดียวกัน แต่จัดสนามสอบให้ครอบคลุมเพื่อความสะดวกในการเดินทาง จากนั้นนักเรียนแต่ละคนจะนำคะแนนที่ได้ ไปยื่นสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยต่างๆ ในเครือข่ายสมาชิกตามที่ต้องการ”
       
       ผศ.ดร.เด่นพงษ์ กล่าวว่า สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. จะเป็นเจ้าภาพในการจัดสอบกลางนี้ โดยกระจายสนามสอบไปตามจังหวัดต่างๆ ตามความเหมาะสม และสำหรับการออกข้อสอบกลางจะดำเนินการออกข้อสอบโดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ โดยมีมาตรฐานเดียวกับชุดข้อสอบ 7 วิชาสามัญ ของการสอบเข้าแพทย์ กสพท. แล้วเพิ่มเข้าไปอีก 2 รายวิชา คือ คณิตศาสตร์ (ศิลป์) และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ส่วนวิชาความถนัดต่างๆ ที่จำเป็นของแต่ละคณะ เช่น ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ความถนัดทางวิชาชีพครู และความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นต้น มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งยังคงจัดสอบเอง เพื่อให้สามารถสมัครได้ตามเกณฑ์การคัดเลือกทุกคณะ/สาขาวิชา ทั้งนี้ นักเรียนสามารถเลือกสอบเป็นรายวิชา เฉพาะที่ตัวเองจะใช้เป็นหลักได้ ไม่จำเป็นจะต้องสอบครบทั้ง 9 วิชา เพื่อช่วยลดภาระของผู้ปกครองในการเดินทางไปสอบหลายที่ ลดความเครียดของนักเรียน ลดความเหลื่อมล้ำของนักเรียนด้อยโอกาสที่มีทุนทรัพย์ไม่เพียงพอต่อการสอบ หลายครั้ง ทั้งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในระบบของการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ทุกคนควรจะมีสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกัน
       
       “ มข.ได้ตระหนักและมองถึงภาพรวมในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ปัจจุบันกลุ่มนักศึกษา มข. ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาทั้งหมด จะได้รับความช่วยเหลือทั้งในการจัดหาและจัดสรรทุนการศึกษา ให้นักศึกษาเหล่านั้นสามารถเรียนและใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมี ความสุขจนสำเร็จการศึกษาได้ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังเล็งเห็นและต้องการช่วยเหลือกลุ่มนักเรียนด้อยโอกาสที่ขาดแม้กระทั่งทุน ทรัพย์ในการสมัครสอบ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสอบอีกด้วย แต่เพราะนักเรียนกลุ่มนี้ยังไม่เคยอยู่ในระบบ จึงยังขาดข้อมูลหรือวิธีการในการคัดเลือกนักเรียนที่มีความขยันตั้งใจเรียน ซื่อสัตย์สุจริต กตัญญูกตเวที แต่ยากจน โดยกำลังอยู่ในขั้นดำเนินการศึกษาแนวทางหรือวิธีการในการคัดเลือกนักเรียน ด้อยโอกาสกลุ่มนี้ในสังคม เพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป” ผศ.ดร.เด่นพงษ์ กล่าว

 

ที่มา นสพ.ผู้จัดการ