ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านพระพุทธศาสนา B-NET กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 1 -14

5 ต.ค. 2561 09:45 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านพระพุทธศาสนา B-NET กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 1 -14

วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 สทศ. ได้จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านพระพุทธศาสนา B-NET กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 1 - 14  ณ ห้องไดมอนด์ โรงแรมเดอะรอยัล เจมส์ รีสอร์ท ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 143 รูป/คน โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย  องคมนตรี บรรยายพิเศษเกี่ยวกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 โดยมีใจความสำคัญของในหลวงรัชกาลที่ 10 ดังนี้

 “พัฒนาความรู้และคุณภาพพระสงฆ์”

“ให้เป็นหลักทางใจของประชาชน”

“ให้พระมีความสำนึกและเป็นประโยชน์ในสังคมไทย”

 (สำนึก หมายถึง พิจารณา ใคร่ครวญอยู่เสมอ /สำนึก คือ เมื่อทำผิดต้องตึกตรองสิ่งที่ทำผิด)

“ขอให้ทำเพื่อบ้านเมืองและประชาชน”

ให้ยึดหลัก 5 หลัก ได้แก่ หลักธรรมาภิบาล เศรษฐกิจพอเพียง ความเป็นรมณีย์

โรงเรียนคุณภาพ และโรงเรียนคุณธรรม

 

หลังจากนั้นได้มีกิจกรรมมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านพระพุทธศาสนา B-NET โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 3 ตุลาคม 2561 โดย รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ.

ภาพ สทศ. จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านพระพุทธศาสนา B-NET กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 1 -14 ภาพ สทศ. จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านพระพุทธศาสนา B-NET กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 1 -14 ภาพ สทศ. จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านพระพุทธศาสนา B-NET กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 1 -14 ภาพ สทศ. จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านพระพุทธศาสนา B-NET กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 1 -14 ภาพ สทศ. จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านพระพุทธศาสนา B-NET กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 1 -14