ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์พร้อมออกแบบคู่มือการจัดสอบวิชาสามัญ ๗ วิชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

        ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ได้ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์พร้อมออกแบบคู่มือการจัดสอบวิชาสามัญ ๗ วิชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ โดยกำหนดเปิดซอง ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น
 
        บัดนี้ ผลการพิจารณาได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาจ้างฯ ได้แก่ บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง จำกัด โดยเสนอราคาทั้งสิ้น ๑๐๕,๙๓๐.-บาท (หนึ่งแสนห้าพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)

ดาวน์โหลด