ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์และออกแบบคู่มือการจัดสอบ O-NET ระดับชั้น ป.๖ และ ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

     ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ได้ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์พร้อมออกแบบคู่มือการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ โดยกำหนดเปิดซองในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น
 
     บัดนี้ ผลการพิจารณาได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาจ้างฯ ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมศึกษา โดยเสนอราคาทั้งสิ้น ๗๐๒,๙๓๖.๕๐ บาท (เจ็ดแสนสองพันเก้าร้อยสามสิบหกบาทห้าสิบสตางค์)

ดาวน์โหลด