ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ (ครั้งที่ 2)

10 ต.ค. 2561 17:08 น.

ผู้อ่าน

           ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตามประกาศสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ ลงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561 จำนวน 7 ตำแหน่ง รวมจำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน ถึง วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2561 และประกาศสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม ถึง วันที่ 9 ตุลาคม 2561 ไปแล้วนั้น  

           เนื่องจาก มีจำนวนผู้สมัครสอบคัดเลือกตามที่ทางสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง  มีผู้สมัครจำนวนน้อยในบางตำแหน่ง  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงขอขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ออกไปจนถึง
วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ