ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

โทษเบื้องต้นของการทำผิดระเบียบการเข้าห้องสอบ

25 พ.ย. 2557 16:01 น.

ผู้อ่าน

 
     สทศ. ได้ตรวจสอบกรณีที่มีการโพสต์หัวกระดาษคำตอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT ตอนที่ 1) เผยแพร่ลงบน Social Media และได้ทราบชื่อผู้กระทำการดังกล่าวแล้ว  โดย สทศ. ได้มอบหมายให้ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมในพฤติกรรมและเหตุการณ์ดังกล่าว  ซึ่ง สทศ. จะดำเนินการตามประกาศสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบในการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2558 ประกาศ ณ วันที่  29  กันยายน  2557  และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป  
 
     สำหรับการฝ่าฝืนข้อปฏิบัติของประกาศฯ กรณีนี้  ในเบื้องต้น สทศ. จะพิจารณาไม่ตรวจกระดาษคำตอบในรายวิชาดังกล่าว  และจะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาเพื่อพิจารณาตามระเบียบต่อไป