ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

เสนอปฏิรูปศึกษา ยกสพฐ.เป็นทบวง

2 ธ.ค. 2557 10:53 น.

ผู้อ่าน

    สอปช.เสนอแนวทางปฏิรูปการศึกษา ให้ สพฐ.เป็นทบวง หน่วยงานอื่นในสังกัดเป็นกรม
    นายวิทธยา บริบูรณ์ทรัพย์ ประธานสภาองค์กรเครือข่ายปฏิรูปการศึกษาแห่งชาติ (สอปช.) กล่าวว่า สอปช.เกิดจากการรวมตัวของ 36 องค์กรด้านการศึกษา เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษาของประเทศ มีการประชุมเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งที่ประชุมได้จัดทำข้อเสนอในการปฏิรูปการศึกษาที่มาจากความคิดเห็นของครู และบุคลากรทางการศึกษา ในฐานะผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาทั่วประเทศ เตรียมยื่นเสนอต่อคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และ กมธ.การศึกษาและกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อจะให้นำเข้าพิจารณาก่อนวันที่ 9 ธันวาคมนี้ และจะเป็นการนำไปสู่การปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยให้สามารถขับเคลื่อนอย่าง ถูกทิศทาง
    นายวิทยากล่าวอีกว่า สำหรับข้อเสนอในการปฏิรูปการศึกษา ประกอบด้วยประเด็นสำคัญๆ ได้แก่ การปฏิรูปหลักสูตรให้เหมาะสม สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน และมุ่งเน้นให้เด็กมีความสุขกับการเรียน สามารถนำไปประกอบวิชาชีพต่อไป สำหรับการปฏิรูปด้านบุคคล ต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพของครูในด้านกระบวนการเรียนการสอน และแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนครูในทุกสาระวิชาหลัก เน้นให้ครูอยู่สอนนักเรียนเป็นหลัก ลดภาระงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่การสอนลงให้มากที่สุด รวมทั้งลดการทำเอกสารในการประเมินวิทยฐานะ แต่ให้เน้นเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแทน การปฏิรูปสถานศึกษาให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล โดยเริ่มจากสถานศึกษาที่มีความพร้อม ส่วนสถานศึกษาขนาดเล็กให้เป็นนิติบุคคลโดยการรวมกลุ่มโรงเรียน ไม่ควรยุบสถานศึกษาขนาดเล็ก แต่ควรปรับปรุงบทบาทให้เหมาะสมกับท้องถิ่น การปฏิรูปโครงสร้าง โดยให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีฐานะเป็นทบวงการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีส่วนราชการเป็นกรมในสังกัด อาทิ กรมการประถมศึกษา กรมการมัธยมศึกษา กรมวิชาการ กรมการศึกษาพิเศษ ให้เพิ่มสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ให้ครบ 77 จังหวัด และการปฏิรูปงบประมาณ โดยจัดสรรให้ถึงโรงเรียนแบบไม่คำนึงถึงรายหัวของนักเรียน และควรจัดสรรให้จัดหา-จัดซื้อด้านเทคโนโลยี สื่อการเรียนการสอนให้ครบทุกกลุ่มสาระวิชา. 

 

ที่มา : นสพ.ไทยโพสต์