ประกาศให้บริการขอดูกระดาษคำตอบในการทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ประกาศให้บริการขอดูกระดาษคำตอบในการทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ยื่นคำร้องได้ตั้งแต่วันที่ ๒๕- ๒๗ ธันวาคม 2557 เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ดาวน์โหลด