ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผู้ช่วยรัฐมนตรี ศธ. และผู้อำนวยการ สทศ. ร่วมศึกษาดูงานการดำเนินงานโรงเรียนดรุณสิกขาลัย

28 ธ.ค. 2557 23:53 น.

ผู้อ่าน

ภาพ ผู้ช่วยรัฐมนตรี ศธ. และผู้อำนวยการ สทศ. ร่วมศึกษาดูงานการดำเนินงานโรงเรียนดรุณสิกขาลัย

 

          เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) และ นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานและนักวิชาการของ สทศ. ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนทางเลือก ณ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย โดยมี ดร.พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ผู้อำนวยการใหญ่โรงเรียนดรุณสิกขาลัย ให้การต้อนรับ แนะนำเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานและการจัดการเรียนการสอนแบบ การศึกษาทางเลือก  ที่ห้องประชุม ชั้น 1 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย  

          ดร.พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ได้เปิดเผยว่า โรงเรียนดรุณสิกขาลัย เป็นโรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบ Constructionism หรือ “การเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา”  โดยให้ความสำคัญกับการสร้างองค์ความรู้ผ่านประสบการณ์จริงของตนเอง ด้วยกระบวนการที่สำคัญ 3 ด้าน คือ การคิด การลงมือทำ และการสะท้อนความคิด  ด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้ผ่านการทำโครงงาน (Project Based Learning) ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในเรื่องที่ตนเองสนใจ และบูรณาการวิชาการไปพร้อมๆกับพัฒนาทักษะด้านต่างๆ

ภาพ ผู้ช่วยรัฐมนตรี ศธ. และผู้อำนวยการ สทศ. ร่วมศึกษาดูงานการดำเนินงานโรงเรียนดรุณสิกขาลัย      ภาพ ผู้ช่วยรัฐมนตรี ศธ. และผู้อำนวยการ สทศ. ร่วมศึกษาดูงานการดำเนินงานโรงเรียนดรุณสิกขาลัย

          นอกจากนี้ ผู้อำนวยการ สทศ. ได้เยี่ยมชม ห้องแล็ปประดิษฐกรรมเพื่อการเรียนรู้ (Fabrication Laboratory) ซึ่งเป็นนวัตกรรมการใช้เทคโนโลยีในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างกระบวนการคิดและเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่เป็นรูปธรรมและน่าสนใจ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในภารกิจการทดสอบของ สทศ.  โดย สทศ. ได้มีแผนในการศึกษาดูงานโรงเรียนทางเลือกอีก 2 แห่ง  คือ โรงเรียนสัตยาไส จ.ลพบุรีและโรงเรียนรุ่งอรุณ กรุงเทพฯ