ประกวดราคาซื้อโครงการจัดทำระบบการจัดสอบด้วยระบบ E-Testing ด้วยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็ก

ประกาศ เลขที่ ๑๗/๒๕๕๘
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดทำระบบการจัดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing)
ด้วยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลด