ผู้อำนวยการ สทศ. มอบกระเช้าอธิการบดี มจพ.

Name

 

5 ม.ค. 58 รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธ์พฤก ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เข้ามอบกระเช้า ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  เพื่ออวยพรปีใหม่ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ และขอบคุณที่ทางมหาวิทยาลัยให้ความร่วมมือเป็นศูนย์สอบให้กับ สทศ. มาโดยตลอด