ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศ วิธิการสอบคัดเลือก และเกณฑ์การตัดสิน

20 ม.ค. 2558 10:12 น.

ผู้อ่าน

ตามประกาศสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2257 เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ ในตำแหน่งต่างๆ นั้น
สถาบันฯ ขอประกาศวิธิการสอบคัดเลือก และเกณฑ์การตัดสินของตำแหน่งดังกล่าว ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่การเงิน
2. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
3. เจ้าหน้าที่งานประชุม
4. เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปกลุ่มบริหารการทดสอบ
5. นักวิชาการจัดสอบ
6. นักวิชาการวัดผล
7. หัวหน้ากลุ่มบริการ