ประกาศ วิธิการสอบคัดเลือก และเกณฑ์การตัดสิน

ตามประกาศสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2257 เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ ในตำแหน่งต่างๆ นั้น
สถาบันฯ ขอประกาศวิธิการสอบคัดเลือก และเกณฑ์การตัดสินของตำแหน่งดังกล่าว ดังนี้

ดาวน์โหลด