ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

รมช.ศธ. และ ผอ.สทศ. ร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบ V-NET ปวช.3 ปีการศึกษา 2557

26 ม.ค. 2558 09:36 น.

ผู้อ่าน

ภาพ รมช.ศธ. และ ผอ.สทศ. ร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบ V-NET ปวช.3 ปีการศึกษา 2557

          สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557  โดย V-NET ระดับชั้น ปวช.3 สอบวันที่ 24 มกราคม 2558 และ V-NET ปวส.2 สอบวันที่ 25 มกราคม 2558

          เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มกราคม  2558 ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รศ.ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์  ผู้อำนวยการ สทศ., นายวณิชย์   อ่วมศรี  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายมนูญ  จิตใจฉ่ำ ประธานศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ และคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ V-NET ระดับชั้น ปวช.3 ที่สนามสอบวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน โดยมี อาจารย์อรพิน  จริยาธนเบญญา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน และคณะครูให้การต้อนรับ

ภาพ รมช.ศธ. และ ผอ.สทศ. ร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบ V-NET ปวช.3 ปีการศึกษา 2557

          รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ในภาคเช้าจะทดสอบความรู้พื้นฐานทั่วไป เช่น ทักษะภาษาและการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การดำรงชีวิต ส่วนภาคบ่ายจะเป็นการทดสอบความรู้วิชาชีพพื้นฐาน ซึ่งแบ่งเป็น 8 วิชา คืออุตสาหกรรม สิ่งทอ พาณิชยกรรม ศิลปกรรม คหกรรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เกษตรกรรม และประมง จะเป็นการทดสอบตามสาขาที่เรียน ภาพรวมในช่วงครึ่งวันเช้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
          ทั้งนี้ การสอบ V-NET เป็นการวัดความรู้รวบยอดตลอดหลักสูตร แม้ผลการสอบจะไม่ได้นำไปใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อ แต่จะนำไปใช้เทียบเคียงคุณภาพและปรับปรุงการเรียนการสอน หลักสูตร รวมถึงใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประกันคุณภาพของสถานศึกษาแต่ละแห่ง 

          ผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2557 สทศ.จัดสอบ V-NET ให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) และนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 (ปวส.2) ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ดังนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, กองทัพเรือ, สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำหรับการสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2557 แบ่งเป็น V-NET ระดับชั้น ปวช.3 มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 155,383 คน และ V-NET ระดับชั้น ปวส.2 มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 104,649 คน มีศูนย์สอบ 30 ศูนย์  มีสนามสอบ 677 สนามสอบ (เป็นสนามสอบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 427 สนามสอบ และสนามสอบของสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 250 สนาม)  ซึ่งการจัดสอบวันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพ รมช.ศธ. และ ผอ.สทศ. ร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบ V-NET ปวช.3 ปีการศึกษา 2557

          ประธานศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ กล่าวว่า ในการสอบ V-NET ครั้งนี้ มีจำนวนโรงเรียนที่อยู่ในความดูแลของศูนย์สอบจำนวน 28 โรง   ในการสอบ V-NET ปวช. 3 มีสนามสอบ 10 สนาม และ
V-NET ปวส.2 มีสนามสอบ 10 สนาม

          รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน กล่าวว่า สนามสอบวิทยาลัยพณิชยการเชตุพนมีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ V-NET ระดับชั้น ปวช.3 จำนวน 925 คน (เป็นนักเรียนจากวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน 709 คน และวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์ 216 คน)  ส่วน V-NET ระดับชั้น ปวส.2 มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 318 คน (เป็นนักเรียนจากวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน 75 คน และวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์ 243 คน) 

 

ภาพ รมช.ศธ. และ ผอ.สทศ. ร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบ V-NET ปวช.3 ปีการศึกษา 2557

****************************************************