ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 3 จัดโครงการอบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา จ.นครนายก

19 พ.ย. 2561 10:59 น.

ผู้อ่าน

สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 3 ได้จัดโครงการอบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน เพื่อให้นักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ด้านพระพุทธศาสนา B-NET และ O-NET ในปีการศึกษา 2561 สูงขึ้น ซึ่งการประชุมจัดขึ้น ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

ภาพ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 3 จัดโครงการอบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา จ.นครนายก

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์  ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) บรรยายเรื่อง การนำผลสอบ O-NET และ B-NET ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน โดยอธิบายถึงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ / ตามเนื้อหาหลัก เนื้อหารอง  การนำผลสอบ O-NET และ B-NET ฉบับที่ 1-6 ใปใช้ในการจัดการเรียนรู้ และการวิเคราะห์ผลการทดสอบรายบุคคล E-SCORE การวิเคราะห์เงื่อนไข / ปัจจัยด้านนักเรียน ครู ผู้บริหาร ที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้

ภาพ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 3 จัดโครงการอบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา จ.นครนายก

นอกจากนี้ ในช่วงบ่าย ผู้อำนวยการ สทศ. ได้อธิบายถึงการสร้างข้อสอบ การวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ การบันทึกผลการเรียนรายวิชาแบบ ปพ.5 เป็นต้น   และได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ

ภาพ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 3 จัดโครงการอบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา จ.นครนายก