ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

28 ม.ค. 2558 11:44 น.

ผู้อ่าน

     ตามที่ ประกาศสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันทดสอบฯ 
 
     บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ในตำแหน่งดังกล่าว ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ทางสถาบันทดสอบฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก พร้อมทั้งวัน เวลาและ สถานที่สอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
 
1.  เจ้าหน้าที่การเงิน  รายละเอียด
 
2.  เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์   รายละเอียด
 
3.  เจ้าหน้าที่งานประชุม  รายละเอียด
 
4.  เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป กลุ่มบริหารการทดสอบ  รายละเอียด
 
5.  นักวิชาการบริหารการทดสอบ  รายละเอียด
 
6.  นักวิชาการวัดและประเมินผล  รายละเอียด
 
7.  หัวหน้ากลุ่มบริการการทดสอบ  รายละเอียด