ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผู้ช่วย รมว.ศธ. และผอ.สทศ.ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ที่สนามสอบโรงเรียนราชวินิต

31 ม.ค. 2558 16:25 น.

ผู้อ่าน

ภาพ ผู้ช่วย รมว.ศธ. และผอ.สทศ.ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ที่สนามสอบโรงเรียนราชวินิต

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557  โดยการสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 31 มกราคม 2558 ประกาศผลสอบวันที่ 15 มีนาคม 2558  และการสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศผลวันที่ 16 มีนาคม 2558

  ภาพ ผู้ช่วย รมว.ศธ. และผอ.สทศ.ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ที่สนามสอบโรงเรียนราชวินิต  

วันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2558  นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ, รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ., ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,นางอรฤดี  พูลศรี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร, ว่าที่ร้อยตรีอานนท์  สุขภาคกิจ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ สนามสอบโรงเรียนราชวินิต โดยมี นายบัณฑิต พัดเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต และคณะครูให้การต้อนรับ

 

นายแพทย์ธีระเกียรติ กล่าวว่า สทศ.เป็นหน่วยงานที่สำคัญในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ โดยมีหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐานการศึกษาในประเทศว่าเป็นอย่างไร สำหรับการจัดสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการตั้งเป้าหมายว่า ในปีการศึกษา 2561 คะแนนการ O-NET ใน 5 วิชาหลักจะต้องไม่ต่ำกว่า 50% ซึ่งเท่าที่ดูขณะนี้ คะแนนภาพรวมยังไม่ถึง 30% โดยตนเชื่อว่าการเพิ่มคะแนน O-NET ต้องพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไป แต่ไม่ควรไปปรับลดเป้าหมาย และควรตั้งมาตรฐานให้สูง เพราะประเทศที่มีการพัฒนาด้านการศึกษาที่ดีจะตั้งเป้าหมายให้สูง และพยายามก้าวไปถึงจุดนั้นให้ได้

ภาพ ผู้ช่วย รมว.ศธ. และผอ.สทศ.ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ที่สนามสอบโรงเรียนราชวินิต

ผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวว่า O-NET ปีการศึกษา 2557 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้มีสิทธิ์สอบ 795,372 คน  การสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้มีสิทธิ์สอบ 717,962 คน  สำหรับวัตถุประสงค์การสอบ O-NET มีดังนี้

(1) เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551  

(2) นำผลการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551

(3) เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน

(4) เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ

(5) เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น       

 

เลขาธิการ สพฐ.  กล่าวว่า ที่ผ่านมา สพฐ. ได้ทำงานร่วมกับ สทศ. ในการพยายามยกระดับผลคะแนน O-NET อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการสอบ O-NET จะทำให้รู้จุดอ่อน จุดแข็งของแต่ละพื้นที่ ทำให้สามารถนำไปปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ดีขึ้นเป็นไปตามเป้าหมาย  นอกจากนี้ สทศ.ยังได้นำผลสอบ O-NET ไปใช้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เช่น ศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4  เป็นต้น

 

ภาพ ผู้ช่วย รมว.ศธ. และผอ.สทศ.ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ที่สนามสอบโรงเรียนราชวินิต