ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผลงาน สทศ. 13 ปี

29 ต.ค. 2561 09:25 น.

ผู้อ่าน

1) ผลงานสำคัญของ สทศ. (พ.ศ.2553 - 2561) วาระการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สทศ. (รศ.ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์)

2) ถอดบทเรียน 8 ประเด็นสำคัญ โดย รศ.ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ 

3) 13 ปี สทศ. มุ่งส่งเสริมให้รัฐจัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

4) สทศ.สู่องค์การมหาชนคุณธรรม โดย รศ.ดร.สัมพันธ์  พันธ์ุพฤกษ์

5) รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

6) NIETS News (เนื่องในโอกาสครบรอบวันจัดตั้ง สทศ.) 

7) บทบาทและแนวทางการบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดย ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

8) บทความ "การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติในยุคปัจจุบันและอนาคตของไทย"

9) บทความ "การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาตามหลักอริยสัจ 4"