การจัดสอบรอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

การสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย ปีการศึกษา 2557

 

กำหนดการรับสมัครสอบ O-NET ป.6 ม.3 กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย  สมัครวันที่  2 - 9 กุมภาพันธ์ 2558 

notice.gif ประกาศ เรื่อง การจัดสอบรอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2557

notice.gif ใบคำร้องขอสอบ O-NET ระดับชั้น ป.6 รอบพิเศษสำหรับผู้ที่เกิดเหตุสุดวิสัย

notice.gif ใบคำร้องขอสอบ O-NET ระดับชั้น ม.3 รอบพิเศษสำหรับผู้ที่เกิดเหตุสุดวิสัย

notice.gif ตารางสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 รอบพิเศษสำหรับผู้ที่เกิดเหตุสุดวิสัย