ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

รมช.ศธ. ร่วมกับ สทศ.ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.6 วันแรก ที่สนามสอบโรงเรียนศึกษานารี

7 ก.พ. 2558 15:21 น.

ผู้อ่าน

            สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 สอบวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2558 และประกาศผลสอบวันที่ 21 มีนาคม 2558

ภาพ รมช.ศธ. ร่วมกับ สทศ.ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.6 วันแรก ที่สนามสอบโรงเรียนศึกษานารี

ภาพ รมช.ศธ. ร่วมกับ สทศ.ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.6 วันแรก ที่สนามสอบโรงเรียนศึกษานารี

         

         

 

 

 

 

 

 

 

        วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กฤษณพงศ์   กีรติกร)  ประธานกรรมการบริหาร สทศ. (ศ.กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์)  ผู้อำนวยการ สทศ. (รศ.ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์)  เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.กมล  รอดคล้าย)  ที่ปรึกษา สพฐ. (ดร.พิธาน  พื้นทอง)  ประธานศูนย์สอบ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ดร.เชาวลิต  ลิ้มมณีวิจิตร)  รองประธานศูนย์สอบ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ดร.อริยา  พรหมสุภา)  ผู้อำนวยการ สพม.1 (ว่าที่ร้อยตรีอานนท์  สุขภาคกิจ)  โดยมี ดร.อัญชลี  ประกายเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ

ภาพ รมช.ศธ. ร่วมกับ สทศ.ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.6 วันแรก ที่สนามสอบโรงเรียนศึกษานารี

ภาพ รมช.ศธ. ร่วมกับ สทศ.ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.6 วันแรก ที่สนามสอบโรงเรียนศึกษานารี

           รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดสอบ O-NET ม.6 วันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี โดยสนามสอบโรงเรียนศึกษานารี อยู่ในกำกับการดูแลของศูนย์สอบ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำหรับความชัดเจนในการปรับลดจำนวนวิชาสอบ O-NET จาก 8 วิชา ให้เหลือ 5 วิชา ว่า ขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุป หากจะมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องแจ้งนักเรียนล่วงหน้า 3 ปี

            ผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวว่า การจัดสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2557 มีผู้มีสิทธิ์สอบ 446,741 คน  มีศูนย์สอบ 19 ศูนย์  มีสนามสอบทั่วประเทศ 410 สนาม  สำหรับสนามสอบโรงเรียนศึกษานารี มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 1,290 คน มี 43 ห้องสอบ  ซึ่งการจัดสอบวันนี้เป็นการสอบวันแรก โดยจะสอบวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ  ทั้งนี้ สทศ.ได้ออกระเบียบ สทศ.ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2557 เพื่อให้การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและป้องกันการทุจริตในการสอบทุกประเภทของ สทศ. ซึ่งก่อนหน้าการจัดสอบ สทศ.ได้ส่งหนังสือกำชับไปยังศูนย์สอบทุกแห่งให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด รวมถึงมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการทุจริต ดังนั้น ขอให้มั่นใจว่า สทศ.ได้ให้ความสำคัญและดำเนินการในเรื่องนี้อย่างจริงจัง 

         ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี กล่าวว่า โรงเรียนศึกษานารี เป็นสนามสอบของศูนย์สอบ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ซึ่งมีผู้มีสิทธิ์สอบจาก 5 โรงเรียนที่ใช้สถานที่โรงเรียนศึกษานารีเป็นสนามสอบในครั้งนี้  โดยมีห้องสอบ 43 ห้องสอบ และมีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมด 1,267 คน 

ภาพ รมช.ศธ. ร่วมกับ สทศ.ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.6 วันแรก ที่สนามสอบโรงเรียนศึกษานารี