ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สอบบีเน็ตสำหรับพระเพิ่มเป็น 4 วิชา

9 ก.พ. 2558 13:47 น.

ผู้อ่าน

วันนี้( 6 ก.พ.)พระราชวรมุนี (พล อาภากโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กล่าวว่า ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-net) หรือ บีเน็ต สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับม.3 และม.6 ทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งจะมีการสอบในวันที่ 21 ก.พ. 2558 นั้น ในปีนี้จะมีการปรับเพิ่มวิชาสอบจาก 3 วิชา เป็น 4 วิชา ประกอบด้วย วิชาธรรม วิชาพุทธประวัติ วิชาธรรมวินัย และวิชาภาษาบาลี โดยปีนี้จะเป็นปีแรกที่ข้อสอบทุกวิชาจะนำหลักสูตรของทางคณะสงฆ์ทั้งจากสำนัก งานแม่กองธรรมสนามหลวง และสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง มาใช้ในการออกข้อสอบอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งต่างจากเดิมที่มีการนำหลักสูตรของทางโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญฯ มาออกข้อสอบร่วมกับหลักสูตรของทางสำนักงานแม่กองธรรมฯ และสำนักงานแม่กองบาลีฯ

พระราชวรมุนี กล่าวต่อไปว่า ตนอยากให้ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญฯ ใส่ใจกับผลการสอบบีเน็ตด้วย เพราะจะมีผลต่อการประเมินคุณภาพของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ การศึกษา (สมศ.) และหากพบว่าโรงเรียนใดยังไม่มีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น ประกอบกับไม่สนใจผลการสอบบีเน็ต ทำให้ผลการสอบบีเน็ตไม่อยู่ในระดับที่น่าพอใจ ส่งผลให้ไม่ผ่านการประเมินของสมศ. ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) มีสิทธิ์ที่จะเสนอชื่อโรงเรียนดังกล่าวต่อคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญฯ เพื่อสั่งยุบโรงเรียนได้

ทั้งนี้การ สอบบีเน็ต ประจำปีการศึกษา 2557 จะจัดสอบในวันที่ 21 ก.พ.2558 แบ่งการสอบเป็น 4 วิชา คือ วิชาภาษาบาลี 100 ข้อ วิชาธรรม วิชาพุทธประวัติ วิชาธรรมวินัย วิชาละ 50 ข้อ และจะมีการประกาศผลสอบอย่างเป็นทางการผ่านทางเว็บไซต์สทศ. www.niets.or.th วันที่ 20 มี.ค. 2558      

 

ที่มา : เดลินิวส์