ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ.จัดสอบไอเน็ตไร้ทุจริต

16 ก.พ. 2558 09:55 น.

ผู้อ่าน

วันนี้ (14 ก.พ.) รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ สทศ. ได้จัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา หรือไอเน็ต ตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งจัดสอบให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของหลักสูตรอิสลาม ศึกษาตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน (สพฐ). และศูนย์ตาดีกา ใน 14 จังหวัดภาคใต้ และ 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์นั้น ในเบื้องต้นได้รับรายงานว่า การจัดสอบในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยังไม่มีรายงานการทุจริต โดยปีนี้ระดับตอนต้น มีผู้มีสิทธิ์สอบ 34,652 คน ตอนกลาง มีผู้มีสิทธิ์สอบ 20,212 คน และตอนปลาย มีผู้มีสิทธิ์สอบ 10,264 คน

ผอ.สทศ. กล่าวต่อไปว่า การสอบไอเน็ตจัดขึ้น เพื่อทดสอบความรู้ และความคิดรวบยอดของนักเรียนตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ครอบคลุม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 14 มาตรฐานการเรียนรู้ ได้แก่ อัลกุรอาน-อัลตัฟซีร, อัลหะดิษ, อัลอากีดะฮฺ, อัลฟิกฮฺ, อัตตารีค, อัลอัคลาค, ภาษาอาหรับ และภาษามลายู นอกจากนี้จะนำผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน รวมถึงนำผลไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นด้วย เช่น เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการเรียนต่อด้านอิสลามศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษาให้มีความเป็นปัจจุบัน เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ทั้งนี้ สทศ.จะประกาศผลสอบไอเน็ต ในวันที่ 14 มี.ค. 2558 โดยจะประกาศผลสอบแบบรายบุคคล และประกาศผลสอบรายโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนนำผลวิเคราะห์ค่าสถิติต่างๆ ไปพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และติดตามผลการพัฒนาครูผู้สอน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนต่อไป. 

 

 

ที่มา : เดลินิวส์