ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. หารือสภาเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับ OECD

20 ก.พ. 2558 11:41 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. หารือสภาเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับ OECD

          19 กุมภาพันธ์ 2558 รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ประชุมหารือกับคณะผู้แทนของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับ Eduardo C. Cascallar, Ph. D. ที่ปรึกษาทางด้านการวัดและประเมินผล และ Andrew M'Queen Ph.D. ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) เกี่ยวกับการจัดทำนโยบายด้านการศึกษาของประเทศไทย(Policy Review) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการศึกษาของรัฐบาลใน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ภาพรวมระบบการศึกษาไทย 2) นโยบายด้านครูและการเสริมสร้างความสามารถของผู้บริหารโรงเรียน 3) พัฒนาหลักสูตร 4) นโยบายด้านการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ และ 5) การเรียนรู้ด้วยอุปกรณ์การสื่อสารเคลื่อนที่ โดยมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับระบบการทดสอบ เครื่องมือ นวัตกรรมเกี่ยวกับการประเมินผลทางการศึกษาระดับชาติ