ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศคะแนนสูง-ต่ำ 7 วิชาสามัญ

23 ก.พ. 2558 11:16 น.

ผู้อ่าน

 

ภาพ ประกาศคะแนนสูง-ต่ำ 7 วิชาสามัญ

รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ สทศ.ได้จัดการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา เมื่อวันที่ 17-18 ม.ค.ที่ผ่านมา ขณะนี้ สทศ.ได้ประมวลผลและประกาศผลสอบเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้นักเรียนนำคะแนนไปใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดม ศึกษาในระบบรับตรงร่วมกันผ่านเคลียริ่งเฮ้าส์ โดยสรุปผลคะแนนจำแนกตามวิชาดังนี้ วิชาภาษาไทย ผู้เข้าสอบ 149,384 คน คะแนนเต็ม 100 เฉลี่ย 58.66 สูงสุด 98.00 ต่ำสุด 8 สังคมศึกษา เข้าสอบ 147,879 คน เฉลี่ย 35.99 สูงสุด 78.00 ต่ำสุด 6 ภาษาอังกฤษ เข้าสอบ 150,210 คน เฉลี่ย 29.33 สูงสุด 95 ต่ำสุด 0 คณิตศาสตร์ เข้าสอบ 136,033 คน เฉลี่ย 20.35 สูงสุด 100 ต่ำสุด 0 เคมี เข้าสอบ 87,184 คน เฉลี่ย 31.16 สูงสุด 100 ต่ำสุด 4 ชีววิทยา เข้าสอบ 93,203 คน เฉลี่ย 29.05 สูงสูด 88 ต่ำสุด 0

ผอ.สทศ. กล่าวต่อว่า สำหรับคะแนนในภาพรวมใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา และความยากง่ายของข้อสอบไม่ต่างกับปีที่ผ่านมา และอยู่ในระดับมาตรฐาน โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 20.35-58.66 วิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ภาษาไทย รองลงมา คือ สังคมศึกษา และเคมี และมีจำนวน 3 วิชา ที่มีคนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน คือ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และเคมี ส่วนช่วงคะแนนผลการทดสอบ พบว่า วิชาภาษาไทย นักเรียนส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 55.60 มีคะแนนอยู่ในช่วง 50.01-70.00 คะแนน และมีจำนวน 3 วิชา นักเรียนส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 63.61 มีคะแนนอยู่ในช่วง 20.01-40.00 คะแนน คือ วิชาสังคมศึกษา เคมี และชีววิทยา ทั้งนี้ สทศ.กำหนดให้นักเรียนสามารถยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบด้วยตนเอง หรือผู้แทน ยื่นคำร้องได้ตั้งแต่วันที่ 21-23 ก.พ.นี้ เวลา 09.00- 16.00 น. และเปิดให้ดูคำตอบในวันเสาร์ที่ 28 ก.พ.นี้ หากไม่มาตามวัน เวลา และสถานที่นัดหมายถือว่าสละสิทธิ์.

 

 

ที่มา : ไทยรัฐ