รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน

        ตามประกาศสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ตำแหน่งนักวิชาการบริหารการทดสอบ จำนวน ๒ อัตรา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารการทดสอบ จำนวน ๑ อัตรา  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานประชุม) จำนวน ๒ อัตรา นั้น
        บัดนี้ กระบวนการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ในตำแหน่ง ดังกล่าว ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศดังนี้
 

ดาวน์โหลด