ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดประชุมโครงการตัวแทน สทศ. ประจำสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561

14 ธ.ค. 2561 09:13 น.

ผู้อ่าน

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ได้จัดการประชุมโครงการตัวแทน สทศ. ประจำสนามสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อธิการบดี หรือ ผู้แทน ผู้ประสานงานโครงการตัวแทน สทศ. จำนวน 75 คน  ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

ภาพ สทศ. จัดประชุมโครงการตัวแทน สทศ. ประจำสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561

ดร.วารุณี  เลียววิวัฒน์ชัย รองผู้อำนวยการ สทศ. บรรยายเรื่อง “การบริหารการทดสอบ O-NET ห้องสอบ/ สนามสอบ/ศูนย์สอบสีขาว” กล่าวว่า สทศ.  ขอขอบคุณอธิการบดีและมหาวิทยาลัย รวมถึงผู้มีส่วนร่วมทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการตัวแทน สทศ. ซึ่งมีส่วนสำคัญที่ทำให้การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติมีมาตรฐาน ยุติธรรม โปร่งใส และดำเนินตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2561 สทศ. ขอให้มหาวิทยาลัยคัดเลือกผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทน สทศ. โดยเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด พร้อมเน้นย้ำให้ตัวแทน สทศ. กำกับ ติดตาม และสังเกตการณ์ในช่วงก่อนการสอบ ระหว่างสอบ และหลังเสร็จสิ้นการสอบให้เป็นไปตามมาตฐานที่กำหนด

ภาพ สทศ. จัดประชุมโครงการตัวแทน สทศ. ประจำสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561

นายพัฒนา  ธนากร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ ได้สรุปผลการดำเนินโครงการตัวแทน สทศ. ในปีที่ผ่านมา และขอบคุณมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนร่วมทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการตัวแทน สทศ. ซึ่งในการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและดำเนินตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษา นอกจากนี้ ยังได้รวบรวมข้อเสนอแนะจากตัวแทน สทศ. ในปีที่ผ่านมา เพื่อนำข้อเสนอแนะดังกล่าวมาปรับปรุงพัฒนาให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยในช่วงท้าย ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ

ภาพ สทศ. จัดประชุมโครงการตัวแทน สทศ. ประจำสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561

ทั้งนี้ เพื่อให้การทดสอบ O-NET มีความยุติธรรม โปร่งใส และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ สทศ. ได้เปิดช่องทางรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสอบ 4 ช่องทาง ดังนี้ (1) สายตรงผู้บริหาร (2) จดหมายทางไปรษณีย์  (3) E-mail : testing@niets.or.th  (4) Call Center 0-2217-3800

ภาพ สทศ. จัดประชุมโครงการตัวแทน สทศ. ประจำสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561