ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ครั้งที่ 2

10 มี.ค. 2558 16:52 น.

ผู้อ่าน

        ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ได้ประกาศสอบราคา เลขที่ 22/2558 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) จำนวน 2 เครื่อง ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 6 ชุด และชุดโปรแกรมจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) จำนวน 1 ชุด เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 โดยกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558 นั้น
 
        บัดนี้ ผลการพิจารณาได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาซื้อฯ ได้แก่ บริษัท เทเลโทรล วัน จำกัด โดยเสนอราคาทั้งสิ้น 1,965,418.80 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยสิบแปดบาทแปดสิบสตางค์)