ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้” จังหวัดสงขลา

21 ธ.ค. 2561 14:50 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้” จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้” โดยมี ดร.วารุณี  เลียววิวัฒน์ชัย รองผู้อำนวยการ สทศ. เปิดการประชุมฯ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม 300 คน จาก 5 จังหวัด ได้แก่ สตูล สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมปรารถนา โรงแรมเจ บี จังหวัดสงขลา

ภาพ สทศ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้” จังหวัดสงขลา

ภาพ สทศ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้” จังหวัดสงขลา

ภาพ สทศ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้” จังหวัดสงขลา