สทศ. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ขับเคลื่อน สทศ. สู่การเป็นองค์การมหาชนคุณธรรม”

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “ขับเคลื่อน สทศ. สู่การเป็นองค์การมหาชนคุณธรรม” โดยมี ดร.ทรายทอง  พวกสันเทียะ รองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการ สทศ. เป็นประธานฯ  และอาจารย์ณัฐพงศ์  สุโกมล รองหัวหน้าภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยากรบรรยาย  ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. ณ ห้องกิ่งทอง  โรงแรมเอเชีย  กรุงเทพฯ

วัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากร และสามารถนำคุณธรรมหลักของ สทศ. 3 ประการ ได้แก่ รับผิดชอบ มีระเบียบวินัย จิตสาธารณะ มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวัน  ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข