ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ขับเคลื่อน สทศ. สู่การเป็นองค์การมหาชนคุณธรรม”

3 ม.ค. 2562 09:51 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ขับเคลื่อน สทศ. สู่การเป็นองค์การมหาชนคุณธรรม”

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “ขับเคลื่อน สทศ. สู่การเป็นองค์การมหาชนคุณธรรม” โดยมี ดร.ทรายทอง  พวกสันเทียะ รองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการ สทศ. เป็นประธานฯ  และอาจารย์ณัฐพงศ์  สุโกมล รองหัวหน้าภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยากรบรรยาย  ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. ณ ห้องกิ่งทอง  โรงแรมเอเชีย  กรุงเทพฯ

ภาพ สทศ. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ขับเคลื่อน สทศ. สู่การเป็นองค์การมหาชนคุณธรรม”

วัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากร และสามารถนำคุณธรรมหลักของ สทศ. 3 ประการ ได้แก่ รับผิดชอบ มีระเบียบวินัย จิตสาธารณะ มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวัน  ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข

ภาพ สทศ. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ขับเคลื่อน สทศ. สู่การเป็นองค์การมหาชนคุณธรรม”