ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. ประชุมศูนย์สอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2561 ย้ำศูนย์สอบและสนามสอบปฏิบัติตามระเบียบฯ และคู่มือการจัดสอบ O-NET อย่างเคร่งครัด

11 ม.ค. 2562 15:19 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. ประชุมศูนย์สอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2561 ย้ำศูนย์สอบและสนามสอบปฏิบัติตามระเบียบฯ และคู่มือการจัดสอบ O-NET อย่างเคร่งครัด

วันที่ 10 มกราคม 2562 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดการประชุมคณะทำงานการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2561 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธานและคณะทำงานประจำศูนย์สอบ O-NET ประจำมหาวิทยาลัย 18 แห่ง ณ ห้องประชุม 3501 สทศ. ชั้น 35

ภาพ สทศ. ประชุมศูนย์สอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2561 ย้ำศูนย์สอบและสนามสอบปฏิบัติตามระเบียบฯ และคู่มือการจัดสอบ O-NET อย่างเคร่งครัด

ดร.วารุณี  เลียววิวัฒน์ชัย รองผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวว่า สทศ. ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 5 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานการบริหารการทดสอบ มาตรฐานบุคลากรด้านการทดสอบ มาตรฐานการพัฒนาแบบทดสอบ มาตรฐานการพิมพ์ข้อสอบ การตรวจ การให้คะแนน และการประมวลผล  มาตรฐานการรายงานผลและการนำผลไปใช้ ทั้งนี้ เพื่อให้การทดสอบมีความโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนเสียงสะท้อน สร้างความเท่าเทียมกันในทุกสนามสอบ สทศ. เน้นย้ำให้คณะทำงานระดับศูนย์สอบและสนามสอบ ปฏิบัติตามปฏิทินการบริหารการทดสอบ คู่มือการจัดสอบ และระเบียบฯ ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ.2557 ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ สทศ. ได้เปิดช่องทางรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสอบ 4 ช่องทาง ดังนี้ (1) สายตรงผู้บริหาร (2) จดหมายทางไปรษณีย์  (3) E-mail : testing@niets.or.th  (4) Call Center 0-2217-3800

ภาพ สทศ. ประชุมศูนย์สอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2561 ย้ำศูนย์สอบและสนามสอบปฏิบัติตามระเบียบฯ และคู่มือการจัดสอบ O-NET อย่างเคร่งครัด

นายพัฒนา  ธนากร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ ได้สรุปผลการดำเนินการบริหารการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีที่ผ่านมา และแจ้งปฏิทินการดำเนินการบริหารการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 รวมถึงเน้นย้ำให้การบริหารการจัดสอบแต่ละสนามสอบดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ สทศ. กำหนด ทั้งในช่วงก่อนการสอบ ระหว่างการสอบ และหลังการสอบ เพื่อให้การทดสอบ O-NET ดำเนินการตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  สำหรับการบริหารการจัดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้แก่ผู้เข้าสอบที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น สทศ. ขอให้ศูนย์สอบประสานงานสนามสอบในการจัดหากรรมการคุมสอบและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ให้แก่กลุ่มผู้เข้าสอบดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่กำหนด

ภาพ สทศ. ประชุมศูนย์สอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2561 ย้ำศูนย์สอบและสนามสอบปฏิบัติตามระเบียบฯ และคู่มือการจัดสอบ O-NET อย่างเคร่งครัด

ภาพ สทศ. ประชุมศูนย์สอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2561 ย้ำศูนย์สอบและสนามสอบปฏิบัติตามระเบียบฯ และคู่มือการจัดสอบ O-NET อย่างเคร่งครัด

สำหรับกำหนดการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 (ประกาศผลสอบ 25 มีนาคม 2562) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2562 (ประกาศผลสอบ 26 มีนาคม 2562) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2562 (ประกาศผลสอบ 31 มีนาคม 2562) ทั้งนี้ สทศ. ได้นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการสอบเผยแพร่บนเว็บไซต์ เช่น Test Blueprint รูปแบบข้อสอบและจำนวนข้อสอบแต่ละวิชา ตัวอย่างข้อสอบ ตัวอย่างกระดาษคำตอบ ฯลฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.niets.or.th

ภาพ สทศ. ประชุมศูนย์สอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2561 ย้ำศูนย์สอบและสนามสอบปฏิบัติตามระเบียบฯ และคู่มือการจัดสอบ O-NET อย่างเคร่งครัด

ภาพ สทศ. ประชุมศูนย์สอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2561 ย้ำศูนย์สอบและสนามสอบปฏิบัติตามระเบียบฯ และคู่มือการจัดสอบ O-NET อย่างเคร่งครัด