ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สพฐ.เห็นความหวังคะแนนเอ็นทีขยับขึ้นอีกนิด

23 เม.ย. 2558 11:03 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สพฐ.เห็นความหวังคะแนนเอ็นทีขยับขึ้นอีกนิด

วันนี้ (22 เม.ย.) ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ เอ็นที เพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2557 ซึ่งสอบไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ และประกาศผลเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานั้น จากการประเมินความสามารถด้านภาษา ด้านคำนวณ และด้านเหตุผล ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีข้อสอบด้านละ 30 ข้อ มีโรงเรียนเข้าสอบทุกสังกัด จำนวน 28,165 แห่ง มีนักเรียนเข้าสอบทั้งสิ้น  532,119 คน เป็นโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 27,983 แห่ง นักเรียน 529,605 คน  จากการวิเคราะห์ผลการสอบพบว่าคะแนนเอ็นทีทั้ง 3 ด้านสูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2556 ที่ผ่านมา โดยด้านภาษาคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 50.77 จากเดิม 50.42 ด้านคำนวณ 42.17 จากเดิม 36.70 และด้านเหตุผล 48.63 จากเดิม 45.20 ซึ่งด้านที่เด็กยังได้คะแนนต่ำมากคือด้านคำนวณ

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า เมื่อวิเคราะห์ตามขนาดของโรงเรียน พบว่าความสามารถรวมทั้ง 3 ด้าน อันดับ 1 คือโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 50.10 รองลงมาเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 47.32 โรงเรียนขนาดกลาง 45.95 และโรงเรียนขนาดใหญ่ 45.44 ซึ่งเข้าสูตรเดิมคือโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดใหญ่พิเศษจะมีคะแนนการประเมินใน ระดับสูงกว่า ในขณะที่โรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่คะแนนจะต่ำ ดังนั้นหลังจากนี้ สพฐ.จะสั่งการให้เขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งเข้าไปดูแลช่วยเหลือโรงเรียนขนาด กลางและขนาดใหญ่เป็นหลัก โดยนำผลการประเมินเอ็นทีดังกล่าวไปปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล และปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน รวมทั้งสนับสนุนการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่ฯ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา.

 

 

ที่มา : เดลินิวส์