ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ประธาน ส.ค.ศ.ท.จี้ สพฐ.ตรวจสอบมาตรฐานข้อสอบครูผู้ช่วย

6 พ.ค. 2558 10:38 น.

ผู้อ่าน

        ประธาน ส.ค.ศ.ท. จี้ สพฐ. ตรวจสอบมาตรฐานข้อสอบครูผู้ช่วย หลังมีผู้เข้าสอบร้องเรียนผ่านเฟซบุ๊ก อ้างลักษณะข้อสอบไม่มีความเที่ยงตรง ทั้งไม่ตรงตามเนื้อหาและไม่ตรงตามโครงสร้างหลักสูตรการสอบ แนะควรมีหน่วยงานรับผิดชอบจัดสอบต่อเนื่องอย่างน้อย 5 ปี และทำคลังข้อสอบ
       
       ผศ.ดร.สุรวาท ทองบุ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในฐานะประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ประจำปี 2558  ซึ่งได้สอบภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของ วิชาชีพครู เมื่อวันที่ 23 เม.ย. ที่ผ่านมานั้น ตนได้รับการร้องเรียนจากผู้เข้าสอบหมายหมื่นคนผ่านทางเฟซบุ๊กและแฟนเพจ ว่า ข้อ สอบครั้งนี้ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะของข้อสอบที่ดีหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความเที่ยงตรงของข้อสอบ ที่ออกไม่ตรงตามเนื้อหาและไม่ตรงตามโครงสร้างหลักสูตรการสอบ อีกทั้งข้อสอบบางข้อก็ขาดความเป็นปรนัย คำถามมีลักษณะกำกวม คลุมเครือ อ่านแล้วเข้าใจไม่ตรงกัน คำตอบก็ไม่มีข้อยุติหรือไม่มีคำตอบ ขณะที่บางข้อก็ยากมากและมีความซับซ้อนโดยเฉพาะเรื่องการคำนวณที่ต้องใช้เวลา ทำข้อสอบบางข้อนานถึง 10 นาที เป็นต้น
       
       ทั้งนี้ จากข้อร้องเรียนดังกล่าว ตนจึงอยากเรียกร้องให้ สพฐ.ตรวจสอบมาตรฐานของข้อสอบครูผู้ช่วยครั้งนี้เพื่อดูว่า ข้อสอบได้มาตรฐานหรือไม่ ถ้าพบว่าข้อสอบไม่เป็นมาตรฐานจริงอย่างที่ผู้เข้าสอบร้องเรียน ก็ต้องมีการแก้ปัญหา ซึ่งอาจต้องมีการตรวจข้อสอบใหม่ หรืออาจถึงขั้นต้องจัดสอบใหม่ หรือ หากพบข้อสอบที่มีความผิดพลาดก็ต้องยกประโยชน์ให้ผู้เข้าสอบ อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการจัดสอบในอนาคต อยากเสนอว่าในการจัดสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยต่อไป  ควรมีหน่วยงานที่จะรับผิดชอบดำเนินการที่ชัดเจนต่อเนื่อง โดยอาจจะให้สำนัก หรือมหาวิทยาลัยใดเป็นผู้ดำเนินการออกข้อสอบต่อเนื่องอย่าง น้อย 5 ปี มีการจัดทำคลังข้อสอบ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของข้อสอบ ซึ่งจะทำให้ได้ข้อสอบที่เป็นมาตรฐานอย่างแท้จริง

 

ที่มา : ผู้จัดการ