ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดสอบ B-NET ปีการศึกษา 2561 ด้วยระบบ E-Testing

28 ม.ค. 2562 14:33 น.

ผู้อ่าน

 

ภาพ สทศ. จัดสอบ B-NET ปีการศึกษา 2561 ด้วยระบบ E-Testing

วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2561 ให้แก่ผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนา โดยจัดสอบ 4 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาบาลี วิชาธรรม วิชาพุทธประวัติ และวิชาวินัย ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดสอบเป็นตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ สทศ. ได้มอบให้สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 1 – 12 ในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รวม 12 แห่ง ทำหน้าที่เป็นศูนย์สอบในการบริหารการจัดสอบ

ภาพ สทศ. จัดสอบ B-NET ปีการศึกษา 2561 ด้วยระบบ E-Testing

การสอบ B-NET ปีการศึกษา 2561 ได้ดำเนินการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ และการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) ดังนี้

(1) การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 9,708 คน แบ่งเป็น ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 6,795 คน และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 2,913 คน

(2) การทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 264 คน แบ่งเป็น ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 181 คน และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 83 คน

ภาพ สทศ. จัดสอบ B-NET ปีการศึกษา 2561 ด้วยระบบ E-Testing

สทศ. ขอขอบคุณศูนย์สอบและสนามสอบที่ปฏิบัติตามคู่มือและระเบียบการสอบ รวมถึงดำเนินการมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติอย่างเคร่งครัด  ทั้งนี้ สทศ. จะประกาศผลสอบ B-NET ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th เพื่อให้นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้นำผลสอบไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น

ภาพ สทศ. จัดสอบ B-NET ปีการศึกษา 2561 ด้วยระบบ E-Testing

ภาพ สทศ. จัดสอบ B-NET ปีการศึกษา 2561 ด้วยระบบ E-Testing